• ۸۶۰۲۷۵۴۶– ۰۲۱
 • sabt.etemad@yahoo.com

Category Archive: علامت تجاری

ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

ثبت علامت تجاری و تشریفات صدور آن – بخش سوم

ثبت علامت تجاری و تمدید آن با نمونه کاربردی

به طوری که اشاره شد بعد از ثبت علامت، اعتراضی باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه رسمی در دو نسخه به انضمام نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت با توجه به ماده ۱۲۰ آ.ق.ث.ا. ط.ب.ی.ع. با پرداخت هزینه به مرجع ثبت تقدیم شود. در صورت عدم رعایت موارد مذکور و عدم تحویل نسخه منتشر شده چاپی یا در سایت روزنامه رسمی، اظهارنامه کان لم یکن تلقی می شود (ماده ۱۲۶ آق ث.ا.ط.ع) برای ثبت علامت، متقاضی باید ظرف ۳۰ روز با اعلام کتبی تعیین نهایی علامت با پرداخت هزینه های ثبت انتشار آگهی اقدام نماید، ثبت علامت در دفتر ثبت با توجه به موارد مندرج در ماده ۱۲۸ همان آیین نامه به ثبت میرسد. مرجع ثبت مکلف است ظرف ۳۰ روز پس از ثبت علامت، آگهی حاوی کلیه موارد مندرج در ماده ۱۲۸ آیین نامه مراتب را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نهایتاً گواهینامه ثبت علامت با امضاء و مهر رئیس اداره ثبت علائم تجاری به مالک یا به نماینده قانونی او تسلیم می شود.
اعتبار علامت ۱۰ سال از تاریخ ارجاع اظهارنامه ثبت علامت می باشد و درخواست تمدید ثبت باید ظرف ۱ سال قبل از انقضای مهلت مزبور به عمل آید و چنانچه امکان درخواست تمدید در ظرف مهلت ۶ ماه پس از پایان مهلت ثبت علامت باشد، متقاضی باید جریمه اخیر به میزان نصف هزینه ثبت علامت را پرداخت نماید و الاعلامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد (تبصره ماده ۱۳۱ آ.ث.ت. ق.ا.ط.ع) درخواست ثبت تمدید در دو نسخه توسط مالک علامت یا نماینده قانونی او تهیه و پس از امضاء به مرجع ثبت تقدیم می شود. درخواست تمدید اعتبار ثبت علامت برای دورههای متوالی ده ساله امکان پذیر می باشد (ماده ۱۳۱ آ.ق. ث.ا.ط.ع) و نمونه گواهینامه تمدید در ضمن محتوای تمدید و مدارک مربوط به آن در مواد ۱۳۳ تا ۱۳۶ آق. ث.ا.ط.ی.ع پیش بینی شده است و از نظر کاربردی به شرح زیر میباشد:

راهنمای ثبت درخواست تمدید علامت تجاری

متقاضی به شرح زیر برای تمدید علامت تجاری اقدام نماید:

۱- مراجعه به وبسایت iripo.ssaa.ir

۲- قسمت «ثبت درخواست / رفع نقص»

۳- وارد کردن شماره اظهارنامه و رمز و کلیک بر روی دکمه «ثبت درخواست»

۴- در صفحه باز شده انتخاب موضوع درخواست «درخواست تمدید»

۵- تکمیل فرم درخواست (تکمیل مشخصات مالک علامت و نماینده قانونی / وکیل در صورت وجود به صورت کامل)

۶- کلیک بر روی دکمه «ادامه ثبت»

۷- در مرحله بعد بارگذاری ضمائم (مدارک مورد نیاز)

۸- بازبینی اطلاعات و تأیید اطلاعات ۹- پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و دریافت شماره مکانیزه

نمونه گواهی نامه تمدید علامت تجاری

گواهی نامه تمدید علامت تجاری

در صورت نیاز به مشاوره رایگان از قسمت < تماس با ما > با ما تماس بگیرید.

ادمین سایت
ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

ثبت علامت تجاری و تشریفات صدور آن – بخش دوم

انتقال، اصلاح و اعتراض به اظهارنامه ثبت علامت تجاری

انتقال حق مالکیت که منشأ آن تسلیم اظهارنامه و یا اجازه بهره برداری می باشد بنا به درخواست کتبی هر ذینفع به اداره ثبت علائم تجاری اعلام می شود. اعمال تغییر اعم از انتقال، اصلاح یا اعتراض به اظهارنامه منوط به پرداخت هزینه مقرر میباشد. چنانچه انتقال حق مالکیت به طور جزئی باشد مستلزم تقدیم اظهارنامه جداگانه توسط منتقل الیه می باشد. در مورد اصلاح اظهارنامه به وسیله متقاضی نسبت به خود علامت یا کالا و یا خدمات مستلزم تسلیم اظهارنامه جدید می باشد که در صورت پذیرش باید آگهی شود. معترض باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی موضوع ماده ۱۲۰ آ.ق.ث.ا. ط.ب.ی.ع. اعتراض خود را در دو نسخه مبنی بر عدم رعایت مفاد بندهای الف و با ماده ۳۰ و ۳۲ قانون ثبت به مرجع ثبت تسلیم کند، پس از ثبت اعتراضی، به اعتراضی نامه همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید پرداخت هزینه رسیدگی می شود. مرجع ثبت کتباً از معترض میخواهد که ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام کند، در غیر این صورت اعتراضی کان لم یکن تلقی میشود. مهلت رفع نقصی برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می باشد (مستفاد از مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ ا.ق. ث.ت.ا. ط.ب.ی.ع). هر گاه اعتراضی معترضی مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به علامتی باشد که اظهارنامه ثبت آن به مرجع ثبت شرکتها تسلیم و آگهی شده است چنانچه علامت قبلاً به نام او ثبت نشده باشد باید همزمان با اعتراض برای علامت خود مطابق قانون و آییننامه تقاضای ثبت نماید و هزینهها را نیز پرداخت کند. مرجع ثبت موظف است به موجب ماده ۲۴ آ.ق. ث.ت. ا.ط.ی.ع ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه ای از اعتراضی نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید. متقاضی باید از تاریخ ابلاغ ظرف ۲۰ روز پاسخ کتبی نسبت به اعتراض به مرجع ثبت تسلیم کند. عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود. مستفاد از ماده ۱۲۵ در ضمن ماده مزبور اضافه می کند: «هر گاه متقاضی کتباً به اعتراض معترض تمکین نماید درخواست او برای ثبت علامت مسترد شده تلقی میگردد و مراتب کتباً به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که علامت وی به ثبت نرسیده باشد، بر طبق اظهارنامهای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام نماید. در صورت عدم تمکین متقاضی، مرجع ثبت مراتب را ظرف ۱۰ روز به معترضی ابلاغ کرده و وی از این تاریخ ۲۰ روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ این آیین نامه نماید. همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراضی معترضی مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق، غیر از حق مالکیت، نسبت به علامتی باشد که اظهارنامه ثبت ان تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است، مگر این که علامت قانوناً قابل ثبت نباشد. در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت علامت به مرجع ثبت نخواهد بود. تصمیم کمیسیون طبق ماده ۱۷۲ این ایین نامه قابل اعتراضی در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون است.

تبصره ۱- در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت علامت نشود مبالغ پرداختی از این بابت، قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره ۲- در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به اعتراض، قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره ۳- چنانچه معترض مقیم ایران نباشد، مهلتهای مذکور در این ماده به دو برابر افزایش مییابد.

ادمین سایت
ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

ثبت علامت تجاری و تشریفات صدور آن – بخش اول

ثبت علامت تجاری مستلزم تسلیم اظهارنامه است که در حال حاضر با توجه به الکترونیکی شدن اجباری ثبت علامت به زبان فارسی و انگلیسی تنظیم شده و پس از انجام مراحل الکترونیکی آگهی آن توسط متقاضی یا نماینده قانونی (وکیل دادگستری) امضاء می شود. ضمائم اظهارنامه باید به زبان فارسی بوده و در غیر آن ارائه اصلی مدارک مورد نیاز به انضمام ترجمه عادی کامل آن الزامی است. مگر آن که اداره ثبت در جریان بررسی، ترجمه رسمی مدارک مزبور را مطالبه نماید (مواد ۱۰۵ تا ۱۱۷ ق، ثاطع) روش کاربردی با نمونه های آن به شرح زیر می باشد:

روش کار ثبت علامت با نمونه کاربردی

مراحل ثبت اظهارنامه علامت بدین صورت است که مشخصات متقاضی یا مالک اظهارنامه که ممکن است شخص حقوقی یا حقیقی باشد مانند: نام، نوع شخص حقوقی، رشته فعالیت، درصد مالکیت، محل ثبت، شماره ثبت، تابعیت، اقامتگاه، شناسه ملی، مرکز اصلی، نشانی پستی، کد پستی، تلفن ثابت، شماره دورنگار، نشانی الکترونیکی و غیره در قسمتهای مربوطه وارد سایت می شود و همچنین مشخصات نماینده قانونی (وکیل دادگستری) و دریافت کننده ابلاغها نیز همانند فوق وارد سایت میگردد. سپس رشته و نوع فعالیت شرکت یا شخص حقیقی، نوع کالا و طبقه بندی آن نیز باید وارد سایت شود لازم به ذکر است که طبقات کالاها طبق آییننامه مشخص میگردد. حق الثبت مرحله اول اظهارنامه به ازاء یک طبقه برای شخص حقیقی ۲۰۰,۰۰۰ ریال و برای هر طبقه اضافی ۲۰٫۰۰۰ ریال و برای شخص حقوقی ۴۰۰٫۰۰۰ ریال و برای هر طبقه اضافی ۴۰٫۰۰۰ ریال میباشد. حق الثبت مرحله دوم علامت برای شخص حقیقی به ازاء یک طبقه ۲۰۰,۰۰۰, ۱ ریال و برای حق ثبت هر طبقه اضافی ۱۰۰٫۰۰۰ ریال و حق الثبت مرحله دوم برای شخصی حقوقی ۲۰۴۰۰٫۰۰۰ ریال و برای حق ثبت هر طبقه اضافی ۲۰۰٫۰۰۰ ریال میباشد. وقتی که نوع کالا و طبقات آن مشخص گردید در قسمت توصیف کالا و تعیین اجزاء علامت، علامت و مشخصات آن را نوشته (مثلاً اگر علامت تصویر، حرف یا تصویر و حرف با هم باشد) و آوانویسی علامت در صورتی که لاتین باشد، ذکر رنگ و این که آیا علامت جمعی است یا خیر تمامی مشخصات در قسمتهای مربوط به خود وارد سایت میشود. لازم به ذکر است که در صورتی که اظهارنامه علامت برای شخص حقیقی باشد باید کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده مالک و مجوز فعالیت (مثلاً جواز تأسیس، تولید با به رهبرداری و کارت بازرگانی در صورتی که علامت لاتین باشد) باید اسکن گردد. در صورتی که اظهارنامه وکیل داشته باشد وکیل مزبور نیز باید وکالتنامه معتبر و کارت ملی و شناسنامه خود را نیز اسکن نماید. اگر اظهارنامه علامت مربوط به شخص حقوقی باشد باید کلیه مدارک شرکت اعم از روزنامه تأسیس، آخرین روزنامه کسانی که حق امضا در آن درج شده است به همراه مجوز فعالیت شرکت و کارت بازرگانی در صورتی که علامت لاتین باشد، کپی شناسنامه و کارت ملی کسانی که حق امضاء دارند اسکن شود. همچنین یک نمونه علامت در اندازه ۶×۶ نیز به همراه مدارک مورد نیاز باید اسکن و سپس کلیه مدارک اسکن شده هر کدام جداگانه وارد سایت و ارسال گردد. بعد از آنکه هزینه علامت مشخص گردید و پرداخت به صورت الکترونیکی با موفقیت انجام شد، در واقع اظهارنامه ارجاع شده است و شماره و رمز اظهارنامه بلافاصله به متقاضی SMS می شود. و بعد از مدتی اظهارنامه توسط کارشناسی های مربوطه رسیدگی می گردد. متعاقباً بعد از گذشت حداقل یک ماه آگهی یا اخطار علامت از طریق سایت به متقاضی SMS یا Email می شود. در صورتی که اخطار رفع نقص باشد وی باید ظرف ۳۰ روز رفع نقص نماید در غیر این صورت اظهارنامه رد می شود و اگر اخطار رد باشد متقاضی میتواند ظرف ۳۰ روز به کمیسیون اعتراض کند. اگر علامت آگهی شده باشد متقاضی باید به اداره مالکیت رفته و تشکیل پرونده بدهد و مدارک را ضمیمه پرونده نماید و سپس آگهی از طریق سایت در روزنامه رسمی بعد از پرداخت هزینه روزنامه رسمی منتشر میگردد و از تاریخ انتشار باید ۳۰ روز بگذرد و سپس کارشناسی به متقاضی از طریق سایت اطلاع می دهد که هزینه را پرداخت کند و بعد از اینکه متقاضی هزینه حق الثبت مرحله دوم را از طریق اینترنت پرداخت نمود آگهی مرحله دوم همراه با شماره ثبت آگهی می شود و بار دیگر آگهی مرحله دوم از طریق سایت به روزنامه رسمی ارسال می شود و بعد از پرداخت هزینه مرحله دوم روزنامه رسمی، آگهی در روزنامه منتشر می شود بعد از این که آگهی در روزنامه رسمی منتشر شد به متقاضی تصدیق علامت داده می شود. لازم به ذکر است که مدت اعتبار علامت از زمان تاریخ ارجاع اظهارنامه به مدت ۱۰ سال می باشد.

نمونه کاربردی گواهی ثبت علامت تجاری

در زیر نمونه گواهی ثبت علامت تجاری را می توانید مشاهده کنید.

گواهی ثبت علامت تجاری

 

ادمین سایت
ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

تعریف، شرایط و انواع علامت تجاری

تعریف علامت تجاری

تعریف، شرایط و انواع علامت تجاری

علامت به زبان فرانسه MARQUE به انگلیسی MARK نوشته می شود. ریشه لغت آلمانی می باشد که (all.Merken.remarque) آمده است. در فرهنگ واژگان، علامت به چند نوع تعریف شده است:

 • علامت بر روی محصول یا برخی از خدمات به منظور تشخیص محصولات یا کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط واحد تجاری خود را از سایر کالا یا خدمات افراد تیز متمایز سازد.
 •   علامت در اتحادیه اروپا، نشانگر مقررات اتحادیه بوده و کالاهای اتحادیه را مورد حمایت قرار میدهد.
 •  علامت تجاری که بر روی محصول نصب می شود، مالک آن را بدون توجه به سازنده در تجارت حمایت می نماید.
 •  علامت خدمات به وسایل خدماتی مانند حمل ونقل و بانک نیز اختصاص داده می شود.
 • علامت طراحی و رنگ آمیزی شده ممکن است بر روی بسته ها با الصاق مهر مورد استفاده قرار گیرد و همچنین ترسیمات، عکس، شکل، برچسب یا ترکیب آن ها و رنگ و تصویر برای تشخیص کالا یا خدمات علامت محسوب می شود.

علامت اسمی از کلمات یا حروف و یا اعداد تشکیل می شود و به صورت فانتزی یا اسم جغرافیایی یا علامت سندیکا مورد استفاده قرار میگیرد. در حقوق ایران علامت تجاری به موجب ماده ۱۰، سال ۱۳۱۰ مصوب (۱۹۳۲) که با قانون جدید مصوب ۱۳۸۶ (۲۰۰۸) نسخ گردیده چنین میگوید: «علامت هر توصیفی شامل طرح، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر و لفاف و غیره باشد» در توضیح ماده مزبور می توان گفت موارد مذکور برای تشخیص کالا یا خدمات به کار میرود، ادارات دولتی می توانند علائم تجاری خود را به ثبت برسانند، امروزه برای جلب مشتری به علامت و دادن اعتبار به آن که در فروش کالا تأثیر فراوانی دارد در برخی از کشورها رنگها و نشانهای صوتی یا برای تبلیغ عطر نشانهای قابل استشمام، قابل ثبت میباشد. ولی در اکثر کشورها نظر بر این است که علامت باید قابل رؤیت باشد. قانون جدید ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری و آییننامه اجرایی مربوط طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه عمومی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ (۲۰۰۸) در ۶۶ ماده تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید و از تاریخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۶ (۲۰۰۹) در سراسر کشور لازم الاجرا گردید. اعتماد عمومی به کالا و محصولات که علامت تجاری نشانگر آنها می باشد برای اقتصاد کشور جنبه حیاتی دارد و جلب اعتماد مردم در این زمینه نقش مهمی ایفا می نماید. فقط مالک علامت یا نماینده مجاز از طرف وی می تواند از علامت استفاده نماید. اگر شرکتی مت تجاری مشابه یا علامت تجاری که قبلاً به ثبت رسیده را مورد استفاده قرار دهد شرکت متخلف دارای مسئولیت مدنی و جزایی می باشد.

اول – شرایط علامت تجاری

 • علامت تجاری باید جدید، ابتکاری، قابل انتقال بوده و گمراه کننده و نامشروع نباشد.

۱- جدید بودن علامت تجاری منظور این میباشد که علامت مورد استفاده بر روی محصول که برای ثبت ارائه می شود، از حیث شکلی باید جدید بوده و سابقه ثبت و استعمال توسط دیگران را نداشته باشد. در علائم مرکب ممکن است در اجزاء دو علامت مرکب از یک کلمه مشابه استفاده شده باشد و اجزای دیگر یکسان و مشابه نباشند، به نحوی که جزء مشترک و مشابه دو علامت میان صاحبان آن ها موجبات اختلاف و دعوی را فراهم سازد.

شایان ذکر است که با توجه به جدول طبقه بندی کالا، هر گاه برای نوع کالای مشخص علامتی .۳ طبقه ای خاصی استفاده شود، شخصی دیگری که انتخاب علامت مذکور بخواهد برای کالای خود از نوع مشابه از طبقه مزبور و از همان علامت قبلی استفاده کند با ممنوعیت استفاده و ثبت علامت مواجه خواهد شد.

۲- ابتکاری بودن علامت تجاری از خصوصیات دیگر علامت تجاری ابتکاری بودن آن است، یعنی علامت باید توأم با طراحی و ظرایف شکلی باشد. اگر علامت ساده باشد و با خود جنسی اشتباه شود از محصول عرضه شده در بازار حمایت نمی کند و آثار خوب تجاری یک علامت ابتکاری را در بر نمیگیرد. از طرفی دیگر، ابتکاری بودن علامت تجاری ایجاب می کند اسامی عام (مانند کلمه «شکر») به عنوان علامت انتخاب نشود و بالاخره این که به کار بردن خطوط هندسی به شکل لوزی یا دایره و نیز انتخاب ارقام که نشانگر کیفیت جنسی باشد، جنبه ابتکاری ندارد ولی اگر ارقام مورد استفاده با نوع کالا متمایز باشد برای استفاده به عنوان علامت، خالی از اشکال خواهد بود (مانند: عطر شماره ۱۱۴).

۳- عدم ایجاد اشتباه در نظر مشتری علامت تجاری نباید طوری ترسیم گردد که در نظر مشتری ایجاد اشتباه کرده و وی را در تشخیص و تمییز علائم تجاری دیگر که قدری با هم مشابهت دارند، دچار سردرگمی و انتخاب نادرست کند. ایجاد اشتباه در نظر مشتری گاه ممکن است با انتخاب نام منطقهای خاصی به عنوان علامت تجاری برای کالایی مشخص که در اصل بین کالا و آن منطقه ارتباطی وجود ندارد، صورت پذیرد به نحوی که مصرف کننده به تصویر این که کالا متعلق به آن منطقه است راجع به نوع و مبداً جنس دچار اشتباه شده و در انتخاب و خرید کالا گمراه گردد.

۴- قابلیت نقل و انتقال علامت تجاری علامت تجاری قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات قانون به ثبت رسیده باشد. اما برای آن که این انتقال نسبت به اشخاص ثالث معتبر تلقی گردد، نحوه انتقال علامت از صاحب قبلی به صاحب جدید باید به ثبت برسد.

تغییرات مربوط به علامت یا طبقه کالا یا صاحب علامت همچنین مربوط به تغییرات نشانی و تابعیت و نماینده قانونی او در ایران رسمیت نخواهد داشت مگر این که در ایران به ثبت رسیده باشد. ثبت این تغییرات در روی صفحه مخصوصی علامت مربوطه به عمل خواهد آمد، ثبت تغییرات به موجب اظهارنامه رسمی به امضاء صاحب علامت یا نماینده قانونی او به عمل خواهد آمد. (ماده ۴۸ تا ۵۰ ق. ثاطع).

شایان ذکر است که اظهارنامه در دو نسخه تنظیم شده و شماره ثبت علامت در ایران، نام، اقامتگاه ۹ تابعیت مالک حجلید و بالاخره نام ۹ نشانی نماینده قانونی او در ایران نوشته می شود. ضمناً اداره مالکیت صنعتی همچنان که عهده دار مراحل تقاضای ثبت اولیه علامت میباشد رسیدگی و نقل و انتقال علامت تجاری را نیز اقدام می نماید. نقل و انتقال علامت تجاری با سند رسمی صورت میگیرد متقاضی باید به هنگام ثبت انتقال علامت مدارک مزبور را نیز به اظهارنامه خود ضمیمه نماید و چنانچه علامتی در خارج از کشور به ثبت رسیده و صاحب۔ آن بخواهد علامت مزبور به ایران انتقال دهد. مکلف است. رونوشته. مصدق ثبت علامت در خارج از کشور را به اظهارنامه خود پیوست نماید.

۵- مشروع بودن علامت تجاری به موجب ماده ۱۹۰ ق. م برای صحت هر معامله شرایط زیر اساسی است:

 • قصد طرفین و رضای آنها؛
 • اهلیت طرفین؛
 • موضوع معین که مورد معامله باشد؛
 • مشروعیت جهت معامله؛

در ماده ۲۱۷ همان قانون در جهت معامله آمده است که در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است. مثلاً یک شرکت خارجی (فرانسه) از الجزیره قرارداد خرید انگور مشهور، تحت علامت تجاری شراب تنظیم نماید طبق بند ۴ ماده ۱۹۰ ق.م جهت آن نامشروع و علامت باطل می باشد. ماده ۹۷۵ ق.م نیز قراردادهای خصوصی که بر خلاف اخلاق حسنه بود ۵ یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا مخالف با نظم عمومی باشد، قابل أجرا نمیداند. مانند علائم با صور مستهجن یا کلمات برخلاف اخلاق حسنه که روی علامت کالا یا خدمات الصاق گردد و یا در فضای مجازی نیز از آن ها استفاده شود، باطل می باشد. به طوری که در بخشی اختراع اشاره شده دین مقدس اسلام بر پایه اخلاق و تقوی و اعتقادات مذهبی استوار است و مسلمانان در روابط تجاری و صنعتی باید حاکمیت اخلاق را مورد توجه قرار بدهند. در کنوانسیون اروپایی نیز در باب اختراع و علامت قید گردیده که اعضا اتحادیه می توانند اعطا حق ورقه اختراع را که بر خلاف حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه و حفظ سلامت و حیات انسان ها و حیوانات و یا گیاهان باشد شرط (ReServe) رزرو یا عدم اجرا را لحاظ بنمایند. تذکر این نکته ضروری است با توجه به این که قانون در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد و شورای نگهبان آن را از نظر انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی تایید می نماید، میتوان گفت که قرارداد بر خلاف قانون، بر خلاف شرع نیز میباشد و با این ترتیب مشروعیت جهت معامله مندرج در قسمت چهارم ماده ۱۹۰ ق.م به معنای این است که جهت معامله بر خلاف قانون نباشد و در ما نحن فیه علامت نباید بر خلاف اخلاق حسنه و نظم جامعه و قانون باشد. قوانین مدون از حقوق مردم به منظور گسترش و اجرای عدالت حمایت می نماید (اصلی ۲۰ – ۲۲ – ۳۲ – ۳۴-۳۶ – ۳۸ – ۳۹ قانون اساسی) به علاوه حکم دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانون باشد اگر قاضی نتوانست به علت فقدان ماده قانونی مربوط تصمیم بگیرد میتواند به فتاوی معتبر فقها که شامل عرف و رسوم نیز میباشد مراجعه کند و این امر به ندرت روی می دهد.

دوم – خصوصیات علامت تجاری

ساخت، تجارت یا خدمت، که از نظر ترسیم قادر به معرفی و تمییز محصولات یا خدمات یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد و نامگذاری آن تحت هر شکلی مانند کلمات، مجموعه ای از کلمات، اسم مستعار یا جغرافیایی، حروف، اعداد، یا حروف اول کلمات مربوط به کالای خدمات باشد. همچنین علامت، نقاشی، اتیکت، لوگو (LOGO)، هولوگرام (Hologramme) یا خصوصیات انواع محصولات ریسندگی و بافندگی، مُهر، ترکیبات رنگ و خصوصیات خدمات را نیز در بر می گیرد. خصوصیت مشخص یک علامت باید مخصوصی آن کالایی باشد که انتخاب شده است. علائم مزبور در زبان عامه و شغلی و در محصولات و خدمات متداول و عام نباشد. همچنین علائم و یا مشخصه که در زبان عامه یا شغلی که به طور اتفاقی انتخاب آن ضروری است، تولید و خدمات آن متداول نباشد. شایان ذکر است علامتی که مورد استفاده بر روی محصول یا خدمات به کار میرود از نظر شکلی باید جدید بوده و سابقه استعمال و ثبت توسط دیگران را نداشته باشد در علائم مرکب ممکن است اجزای علامت از دو کلمه مشابه استفاده شود و اجزای دیگر یکسان و مشابه نباشند و به نحوی که جز مشترک و مشابه دو علامت، میان صاحبان آنها موجبات اختلاف و دعوی را فراهم نسازد. برابر ماده ۳۰ – علامت عبارتست از: – علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. – علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد. – نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

سوم – انواع علامت تجاری

با توجه به این که در این مورد قبلاً بحث شده است، به انواع علائم به طور خلاصه اشاره میشود که عبارتند از:

اول – علامت تجاری

مستفاد از بند ۱ ماده ۱۵ موافقتنامه (TRIPS) هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که قادر باشد تشخیص کالا یا شخصی یا واحد تجاری خاصی را با دیگران متمایز سازد. بند الف ماده ۳۰ قانون ث.ا. طیبع نیز علامت تجاری را هر نشان قابل رؤیتی میداند که بتواند کالاهای اشخاص حقوقی یا حقیقی را از هم متمایز سازد. در واقع می توان گفت که علامت تجاری نشانه مشخص کننده محصول یا کالای شخصی بوده که از نظر آگاهی مردم و بازاریابی برای فروش محصول از اهمیت شایانی برخوردار است.

دوم – علامات خدماتی

علامت خدماتی مانند علامت تجاری مشخص کننده نوع خدماتی است که مالک آن انتخاب نموده است.

سوم – علامت صنعتی

علامت صنعتی برای مشخص کردن محصول تولید شده از کارخانه واحد تجاری میباشد مانند. بخاری ارج که نشانگر کارخانه ارج نیز میباشد.

چهارم – علامت جمعی

ماده ۳۰ ق.ث.ا.ط.م.ع در بند الف و با در مورد علامت جمعی میگوید:

«الف – علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. ب – علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.» همچنین ماده ۱۳۷ آ.ق. ث.ا.ط.م.ع در مورد علامت جمعی میگوید: «مقررات مواد ۱۰۵ تا ۱۳۶ این آیین نامه با انجام تغییرات لازم به شرط رعایت موارد زیر در مورد علامت جمعی نیز قابل اعمال است.» به طوری که در ثبت علائم توضیح داده شده است نحوه تنظیم اظهارنامه و اسناد ضمیمه و نکاتی که باید در اظهارنامه ثبت علامت نوشته شود و مدارکی که در ماده ۱۱۱ آیین نامه مزبور ضمیمه اظهارنامه گردد و سایر موارد راجع به بررسی و انتشار آگهی اظهارنامه، انتقال ۹ اصلاح اظهارنامه، ثبت علامات و تمدید آن ثر ثبت علامات جمعی نیز باید رعایت گردد. کنوانسیون پاریس در ماده ۷ (۲) موجودیت علائم جمعی را در ارتباط با انجمن ها در ۳ بند پذیرفته و چنین استنباط می شود: علامت جمعی در کشور مبداً بر خلاف قانون نبوده، ولو این که انجمن مزبور مؤسسه صنعتی یا تجاری نداشته باشد. (مستفاد از بند ۱ ماده ۷) و در بند ۲ ماده مزبور کشور عضو اتحادیه را مخیر ساخته تا درباره شرایط خاصی که برای حمایت از علائم جمعی ضروری است اتخاذ تصمیم کند و در صورتی که علامت جمعی مخالف با منافع جامعه نباشد، از حمایت آن خودداری نماید. چنانچه علامت جمعی با قوانین کشور مبداً موافق باشد آن کشور نمی تواند به بهانه این که هنوز انجمن مزبور در کشور مستقر نگردیده و یا بر اساس قوانین کشور مبدأ تشکیل نشده آن را مردود بشناسد. قرارداد )gl (Joint Venture محصول مصرفی یا خدماتی l سرمایه گذاری جمعی و قابل رقابت در بازارهای داخلی و بینالمللی مثلاً در مورد میوه انار کشور ما که در دنیا مشهور قانون ثبت مصوب .YYY در ماده Y می گوید: «ممکن است یک علامات تجاری برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه اختیار شود. ملاحظه می شود که نظر نویسندگان قانون مزبور، ابعاد تجاری و بازرگانی داخلی و توسعه آن بازرگانی بین المللی، ایجاد اشتغال و رقابت در بازار بوده است که امروزه در بازرگانی بین المللی با علائم جمعی سرمایه های هنگفتی محصولات خود را تولید و در بازارهای دنیا عرضه می نمایند.

پنجم – نام یا اسم تجاری (TradeName)

فصل سوم راجع به علائم جمعی و نامهای تجاری در ماده ۳۰ (بند ج) ق.ث.ا.ط.ع میگوید: «تام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.»
نام تجاری می تواند برای تمییز کالا یا خدمات علاوه بر علائم تولیدکننده، تاجر را با اسم معرفی کند. با توجه به اینکه علامت، کالاها یا محصولات را برای مصرف کننده معرفی می کند و آنها را از نظر کیفیت یا طراحی صنعتی در تبلیغات خود استفاده می نماید اسم تجاری هم به همراه علامت کمک شایانی در پیشگیری از گمراهی مصرف کننده می نماید. مانند نام تجاری شیر نستله (Nestlé) که نام آقای هانری نستله (Henri Nestlé) میباشد که در شهر (Vi Vey) سوئیس (نشانه جغرافیایی) ساخته می شود. نام تجاری همانند علامت تجاری نباید بر خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. همچنین طبق بند (ج – د – ه- و) ماده ۳۲ ق. ثت.ا.ط.ب.ی.ع، نام تجاری نباید موجبات گمراهی مصرف کنندگان را فراهم سازد. نام پرچم، نشان نظامی و سایر علائم مملکتی متعلق به یک کشور، سازمان های بین الدولی، سازمانهایی که تحت کنوانسیونهای بین المللی تاسیس شده اند نباید به عنوان علامت تجاری انتخاب شود مگر با کسب مجوز از مقام صلاحیت دار یا سازمان های ذی ربط. طبق (بند ه- و- ز) ماده ۳۲ ق.ث.ا.ط.ی.ع نام تجاری نباید عین یا به طرز گمراه کننده شبیه یا ترجمه از یک علامت یا نام تجاری دیگر باشد که برای همان کالا و یا خدمات غیر مشابه و معروف ثبت شده، است به طوری که ثبت آنها به مالک قبلی لطمه وارد سازد. همچنین نام تجاری که قبلا به نام مالک دیگر ثبت شده یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا یا خدمات باشد و موجبات فریب و گمراهی گردد ممنوع میباشد. نام یا عنوان انتخابی ممکن است شامل نام مالک یا واحد تجاری یا اسم مستعار او یا نام ابداعی یا یک علامت اختصاری یا توصیف واحد تجاری یا هر مشخصه دیگر باشد. انتخاب نام تجاری محدودتر از یک علامت است مثال هایی از انواع علائم تجاری مانند ابزارآلات و نقش و برچسبها نمیتواند به عنوان نام تجاری مورد استفاده قرار بگیرد زیرا نام اخیر باید یک نام یا مشخصه باشد به علاوه نام تجاری به احتمال قوی نمیتواند مراکز تجاری یا عمومی و ماهیت واحد تجاری محلی که با آن اسم مشخص شده است را گمراه کند. به طور مثال واحد تجاری محلی است که در حقیقت واحد تجاری قلمرو فعالیت متفاوت از فعالیت فعلی دارد و در راستای گمراه کردن مراکز تجاری یا عموم نباشد. نام تجاری نباید عین یا مشابه نام تجاری شخص دیگری باشد گرچه مدت طولانی مورد استفاده قرار نگرفته باشد ولی برای عموم آشنا است به موجب قواعد و مقررات، ثبست اجبساری، نام تجاری در مقابل عمل غیرقانونی شخص ثالث مورد حمایت قرار میگیرد . نام یا اسم تجاری باید مانند علامت در اداره مالکیت صنعتی با تنظیم اظهارنامه و سایر تشریفات لازم به ثبت برسد تا مورد حمایت قرار بگیرد. ماده ۸ کنوانسیون پاریس PARIS Convention می گوید: «نام تجاری بدون اینکه الزامی به تسلیم اظهارنامه یا ثبت آن باشد در کلیه کشورهای اتحادیه حمایت خواهد شد چه جزو علامت صنعتی یا تجاری باشد یا نباشد.» در موافقتنامه تریپس (TRIPS) اعضای سازمان جهانی تجارت که عضو کنوانسیون پاریس نیز می باشند حمایت از نام تجاری را با توجه به ماده ۸ کنوانسیون مزبور الزامی دانسته اند. در حقوق ایران نام تجاری، در باب چهاردهم در ماده ۵۷۶ تا ۵۸۲ پیش بینی شده است. به موجب ماده ۵۷۶ ق.ت «ثبت اسم تجاری اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلیه ثبت آن را الزامی کند.» مادہ ۵۸۲ ق۔ت ترتیب ثبت اسم تجاری، أعلان آن، أصول محاکمات ۹ دعاوی مربوط به آن را موکول به تصویب نظام نامه نموده است در این زمینه در اجرای مواد ۵۸۲ و ۵۸۵ (قت) طرح اصلاحی آییننامه ثبت شرکتها مصوب ۱۳۴۰ با اصلاحات بعدی در (بند ۲) ماده اول خود اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در تهران را مکلف نموده که نسبت به ثبت علائم تجاری و اختراعات و نام تجاری و اشکال و ترسیمات صنعتی اقدام نماید، ولسی تا کنون آییننامه اجرایی ماده ۵۸۲ (قت) راجع به نحوه ثبت، مرجع ثبت، و حمایت قانونی .۳ دارنده و یا تعقیب افراد سوء استفاده کننده از نام تجاری تهیه و به تصویب نرسیده است. در حال حاضر ثبت اسم تجاری بدون تصویب آیین نامه اجرایی ثبت و حمایت از اسم تجاری امکان پذیر نمی باشد و معمولا متقاضی اسم تجاری را به عنوان علامت تجاری به ثبت می رساند.

ششم – علامات مشهور (Marques notoirement connues-well-known Marks)

کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در بند ۱ – ۲ – ۳ و ماده ۶ مکرر به حمایت از علامت مزبور به شرح زیر پرداخته است:

 • کشورهای عضو اتحادیه تعهد می نمایند که بنا به وظیفه خود در صورت تجویز مقررات مربوطه یا بنا به تقاضای فرد ذینفع، ثبت علامت یا استعمال علامت تجاری یا صنعتی را که انتشار مجدد یا تقلید یا ترجمه آن فراهم شده و علامت مزبور باعث ایجاد اشتباهی شود که مقامات صالح کشور ثبت علائم آن را مورد شناسایی قرار داده و قبلاً نیز به طور مشهور شناخته شده که متعلق به شخص معینی باشد به موجب این کنوانسیون برای محصولات یکسان و مشابه مجاز به استفاده از آن بوده است، مردود یا باطل و ممنوع اعلام نمایند. این مقررات هنگامی که قسمت عمده علامت، شامل علامتی باشد که مشهور شناخته شده و یا تقلید از آن موجبات اشتباه با علامت دیگر را فراهم میسازد، نیز اعمال می گردد.
 • تقاضای ابطال چنین علامتی در مهلت حداقل ۵ سال از تاریخ ثبت باید در نظر گرفته شود. کشورهای عضو اتحادیه میتوانند اعلام مهلتی را برای خودداری از استفاده علامت مزبور پیشبینی نمایند.
 • برای تقاضای ابطال یا منع استعمال علائم تجاری ثبت شده و یا استفاده آن با سوءنیت هیچ گونه محدودیت زمانی وجود ندارد.

ملاحظه می شود چنانچه علامت مشهور متعلق به شخص معین، شناخته شده باشد و شخصی مزبور مجاز به استفاده از آن برای محصولات مشابه نیز بوده است، استفاده و تقلید از آن موجبات اشتباہ مصرف کنندہ را فراهم میسازد ممنوع و باطل می باشد و می تواند تقاضای ابطال آن را ظرف ۵ سال از تاریخ ثبت بنماید و چنانچه در استفاده از علامت مشهور سوءنیتی احراز شود، بطلان محدودیت زمانی ندارد. با این ترتیب در کنوانسیون پاریس استفاده کننده علائم مشهور را مورد حمایت قرار داده و میتواند تقاضای بطلان علامت مشهور که از طرف شخص دیگر به طور غیرمجاز در کالاهای یکسان یا مشابه استفاده شده ظرف مدت ۵ سال بنماید.

برابر بند دوم ماده ۱۶ موافقتنامه تریپس (TRIPS)، با عنایت به ماده ۶ مکرر اصلاحی کنوانسیون پاریس ۱۹۶۷ احراز این که آیا علامت تجاری مشهور میباشد یا خیر بیان داشته نظر به این که علامت مزبور مربوط به جامعه ای است که در قلمرو آن و در اثر تبلیغ مشهور شده است لذا چنین علامت تجاری در محدوده همان کشور مشهور شناخته می شود.

هفتم – علامت حروف اختصاری و اعداد

حروف اختصاری مانند شرکت هواپیمایی که تحت عنوان KLM یا (International Business Machine) IBM تشکیل یافته اند.

هشتم – علامت صوتی و تصویری

علائم صوتی برای معرفی و تبلیغ کالا در کشورهای غربی با ثبت نت آهنگ کالا و یا پخش آهنگ موسیقی از رسانه های صوتی به کار گرفته می شود که در ایران و بعضی از کشورها ثبت آهنگ خاص برای تبلیغ کالا در اظهارنامه علامت مورد حمایت قرار نگرفته است. علائم تصویری که به صورت برچسبها، لوگو ممکن است با حروف و عدد باشد در رنگهای مختلف که برای مصرف کننده جذابیت داشته باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

نهم – علامت بویایی

برخی از شرکتهای غربی محصولات خود را که عطر خاصی داشته باشد به مشتری عرضه می نمایند تا توجه مصرف کننده را نسبت به آن کالا جلب نمایند مانند دستمال کاغذی با عطر (AZZARO ادکلن) یا با ادکلن مشهور (Parfum de lavie) یا با عطر خاصی بعضی از میوه ها به مشتریان خود عرضه می نمایند که موجبات جذب مشتریان دوستدار اسانس های مزبور را فراهم میسازد.

قانون ثبت علائم ایران تشریفاتی برای ثبت این گونه علائم را پیش بینی نکرده است.

 

برای ثبت علامت خود می توانید از مشاور ما به صورت رایگان کمک بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با شماره تماس های موجود در بخش < تماس با ما > تماس حاصل نمایید.

ادمین سایت
ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

رکن قانونی جرم در طرح های صنعتی و علائم تجارتی

علامت تجاری و طرح صنعتی در ارکان متشکله جرم در جزای اختصاصی

رکن قانونی جرم در طرح های صنعتی و علائم تجارتی

قسمت اول ماده ۶۰ ق. ث.ب.ا.ط.ب.ع نقض حقوق مندرج در قانون مذکور را تعریف کرده و میگوید: «انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام میگیرد».

ملاحظه می شود که تحقق جرم موکول به نقض حقوق قانونی مالک است که با علم و عمد با عنایت به ماده ۱۵ ق،ث.ا.ط.ع میباشد. نقض حقوق در قسمت دوم ماده ۶۰ مذکور علاوه بر مالک، به دارنده اجازه استفاده از مالک پروانه اختراع، تسری داده و او را تحت حمایت قانونی قرار داده است. بر طبق ماده ۶۱ ق.ث.ا.ط.ا.ع «هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد (۱۵)، (۲۸) و (۴۰) نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده (۴۷) عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون ( ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم می شود».

ماده مزبور در موارد زیر مجازات جزای نقدی یا حبس تعزیری پیش بینی نموده است:

این قبیل نام ها حتی بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث، حمایت می شوند. هرگونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث، به صورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی، یا هرگونه استفاده از آنها که عرفا باعث فریب عموم شود، غیرقانونی تلقی می شود.

(ماده ۴۷ ق.ث.اطع) ضمانت اجرایی کیفری در ماده ۶۱ ق.ث. اطیع، جبران خسارت به پرداخت نقدی از . . . . . . . . ۱۰ ریال تا ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ یال یا حبس تعزیری از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا هر دو مجازات پیش بینی شده است.

در مورد ضبط و معدوم کردن کالاهای ناشی از جرم در مواد ۱۸۲ و ۱۸۳ آییننامه اجرایی ق.ث.ا. طبیع. بیان شده است که مرجع قضایی میتواند در مورد ضبط و معدوم کردن کالاهایی که موجبات نقض حقوق مالک یا مأذون از طرف وی را فراهم می آورد را توقیف نماید.

به نظر میرسد با استعانت از ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱، و ماده ۱۴۸ ق. آد.ک مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ تکلیف اشیاء و اموال کشف شده از ارتکاب جرم تعیین شده است. به موجب بند ک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱/۰۷/۲۸ و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده و یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رای برائت یا قرار منع تعقیب می نماید همچنین اگر در ما نحن فیه جرم قابل گذشت نباشد، بازپرس میتواند صرفنظر از گذشت شاکی و عدم کفایت دلایل و عدم احراز عنصر معنوی بزه، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید. لازم به ذکر است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲/۱۲/۴ تصویب گردیده است.

بر طبق ماده ۲۱۵ ق. م.ا، «بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

 • ۱- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
 • ۲- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.
 • ۳- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. تبصره ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید،

هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحشی قیمت آن میگردد و حفظ مالی هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموالی ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری میگردد.» در مورد ماده ۱۰ مذکور نظریه دایره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه به شماره ۷/۲۲۱۳۸۱/۱/۱۵ در مورد سؤال این که در صورت قرار موقوفی تعقیب با استناد به ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری آیا می توان حکم به ضبط کالا داد؟ در پاسخ، اداره مذکور چنین اظهارنظر می دارد: « با توجه به ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ذیل ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی در کلیه امور جزائی دادگاه باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پ از آن راجع به اشیاء و اموال حاصله از جرم حکم مخصوص صادر نماید که اشیاء باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود اعم از این که تصمیم قاضی مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد. بنابراین در مواردی که دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می نماید در صورتی که بایستی ضبط شود دادگاه می تواند حکم به ضبط کالا بدهد».

 

در صورت نیاز به مشاوره رایگان میتوانید با شماره تماس های موجود در قسمت < تماس با ما > تماس حاصل نمایید.

ادمین سایت
ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

۱۰۰ علامت تجاری برتر دنیا در سال ۲۰۱۷

به گزارش وبسایت forbes و به نقل از وبسایت گروه حقوقی اعتماد، همه ساله نشریه معتبر Forbes، یک لیست صدتایی از ۱۰۰ علامت تجاری برتر دنیا را به ترتیب ارزشی که دارند، معرفی می‌کند. در جدول زیر می‌توانید لیست ۱۰۰ برند برتر دنیا را مشاهده کنید. دقت کنید که هر جا در این لیست حرف B را دیدید، به معنی میلیارد دلار و هر جا M را دیدید، به معنای میلیون دلار می‌باشد.

۱۰۰ علامت تجاری و برند مشهور جهان در سال ۲۰۱۷

RankBrandBrand Value۱-Yr Value ChangeBrand RevenueCompany AdvertisingIndustry
Apple$۱۷۰ B۱۰%$۲۱۴٫۲ B$۱٫۸ BTechnology
Google$۱۰۱٫۸ B۲۳%$۸۰٫۵ B$۳٫۹ BTechnology
Microsoft$۸۷ B۱۶%$۸۵٫۳ B$۱٫۶ BTechnology
Facebook$۷۳٫۵ B۴۰%$۲۵٫۶ B$۳۱۰ MTechnology
Coca-Cola$۵۶٫۴ B-۴%$۲۳ B$۴ BBeverages
Amazon$۵۴٫۱ B۵۴%$۱۳۳ B$۵ BTechnology
Disney$۴۳٫۹ B۱۱%$۳۰٫۷ B$۲٫۹ BLeisure
Toyota$۴۱٫۱ B-۲%$۱۶۸٫۸ B$۴٫۳ BAutomotive
McDonald’s$۴۰٫۳ B۳%$۸۵ B$۶۴۶ MRestaurants
#۱۰Samsung$۳۸٫۲ B۶%$۱۶۶٫۷ B$۳٫۷ BTechnology
#۱۱GE$۳۷٫۹ B۳%$۱۰۰٫۳ BDiversified
#۱۲AT&T$۳۶٫۷ B۱۲%$۱۶۳٫۸ B$۳٫۸ BTelecom
#۱۳IBM$۳۳٫۳ B-۲۰%$۷۹٫۹ B$۱٫۳ BTechnology
#۱۴Intel$۳۱٫۴ B۱۳%$۵۹٫۴ B$۱٫۸ BTechnology
#۱۵Cisco$۳۰٫۷ B۸%$۴۸٫۶ B$۱۸۶ MTechnology
#۱۶NIKE$۲۹٫۶ B۸%$۳۱٫۷ B$۳٫۳ BApparel
#۱۷Mercedes-Benz$۲۹٫۲ B۱۲%$۱۰۸٫۶ BAutomotive
#۱۸Oracle$۲۹٫۲ B۴%$۳۷٫۴ B$۶۸ MTechnology
#۱۹Verizon$۲۸٫۹ B۱۲%$۱۲۶ B$۲٫۷ BTelecom
#۲۰Louis Vuitton$۲۸٫۸ B۶%$۹٫۹ B$۴٫۷ BLuxury
#۲۱BMW$۲۸٫۷ B۰%$۸۳ BAutomotive
#۲۲Budweiser$۲۴٫۶ B۵%$۱۱٫۱ BAlcohol
#۲۳American Express$۲۴٫۵ B۱%$۳۳٫۸ B$۳٫۷ BFinancial Services
#۲۴Walmart$۲۴٫۱ B-۵%$۳۲۶٫۳ B$۲٫۹ BRetail
#۲۵Marlboro$۲۴٫۱ B۱۰%$۲۳٫۸ B$۴۳۲ MTobacco
#۲۶Honda$۲۴ B-۵%$۱۱۳٫۳ BAutomotive
#۲۷SAP$۲۳٫۸ B۱۰%$۲۵٫۹ BTechnology
#۲۸Visa$۲۱٫۴ B۱۱%$۱۵٫۱ BFinancial Services
#۲۹Gillette$۱۹٫۲ B-۵%$۶٫۸ B$۷٫۲ BConsumer Packaged Goods
#۳۰Pepsi$۱۸٫۲ B-۶%$۹٫۵ B$۲٫۵ BBeverages
#۳۱Nescafe$۱۶٫۸ B۳%$۸٫۹ BBeverages
#۳۲ESPN$۱۵٫۸ B-۷%$۱۱٫۸ B$۲٫۹ BMedia
#۳۳L’Oréal$۱۵٫۶ B۶%$۹٫۷ B$۸ BConsumer Packaged Goods
#۳۴Home Depot$۱۴٫۹ B۹%$۹۴٫۶ B$۷۸۹ MRetail
#۳۵Starbucks$۱۴٫۹ B۲۴%$۲۰٫۸ B$۲۴۹ MRestaurants
#۳۶H&M$۱۴٫۲ B-۱۱%$۲۱٫۶ BRetail
#۳۷Audi$۱۴٫۱ B۰%$۵۷٫۶ BAutomotive
#۳۸Accenture$۱۴ B۸%$۳۵٫۷ B$۸۱ MBusiness Services
#۳۹Ford$۱۳٫۸ B-۲%$۱۴۶٫۳ B$۴٫۳ BAutomotive
#۴۰Frito-Lay$۱۳٫۶ B۱%$۱۱٫۲ B$۲٫۵ BConsumer Packaged Goods
#۴۱IKEA$۱۳٫۵ B۱۴%$۳۷٫۳ BRetail
#۴۲HP$۱۳٫۲ B-۴%$۹۸٫۳ B$۵۸۶ MTechnology
#۴۳Wells Fargo$۱۳٫۲ B۴%$۹۴٫۲ B$۵۹۵ MFinancial Services
#۴۴Hermès$۱۳ B۱۱%$۵٫۵ B$۲۵۸ MLuxury
#۴۵UPS$۱۲٫۹ B-۱%$۶۰٫۹ BTransportation
#۴۶CVS$۱۲٫۹ B۹%$۱۷۷٫۵ B$۲۱۶ MRetail
#۴۷Gucci$۱۲٫۷ B۵%$۴٫۷ BLuxury
#۴۸Pampers$۱۱٫۶ B۰%$۹ B$۷٫۲ BConsumer Packaged Goods
#۴۹Siemens$۱۱٫۵ B۱۰%$۸۴٫۷ BDiversified
#۵۰HSBC$۱۱٫۴ B-۱۸%$۷۲٫۴ BFinancial Services
#۵۱Zara$۱۱٫۳ B۶%$۱۷٫۲ BRetail
#۵۲Mastercard$۱۱٫۳ B۸%$۱۰٫۸ B$۸۱۱ MFinancial Services
#۵۳J.P. Morgan$۱۱٫۲ B۹%$۴۷٫۳ B$۲٫۹ BFinancial Services
#۵۴Nestle$۱۱٫۲ B-۳%$۸٫۵ BConsumer Packaged Goods
#۵۵Ebay$۱۰٫۹ B-۳%$۸ B$۱٫۲ BTechnology
#۵۶Fox$۱۰٫۷ B-۴%$۱۵٫۵ B$۲٫۴ BMedia
#۵۷Chevrolet$۱۰٫۳ B۵%$۸۴٫۴ B$۵٫۳ BAutomotive
#۵۸Danone$۱۰٫۲ B-۴%$۱۰٫۲ BConsumer Packaged Goods
#۵۹Colgate$۹٫۸ B۶%$۵٫۲ B$۱٫۴ BConsumer Packaged Goods
#۶۰Porsche$۹٫۶ B۱۶%$۲۳٫۷ BAutomotive
#۶۱Cartier$۹٫۳ B-۸%$۵٫۷ BLuxury
#۶۲Citi$۹٫۲ B۱۲%$۸۴ B$۱٫۶ BFinancial Services
#۶۳Kraft$۹٫۲ B۱%$۶٫۷ B$۷۰۸ MConsumer Packaged Goods
#۶۴Lexus$۹٫۱ B۱%$۲۱٫۷ B$۴٫۳ BAutomotive
#۶۵Chase$۹٫۱ B۷%$۵۲٫۴ B$۲٫۹ BFinancial Services
#۶۶Bank of America$۹٫۱ B۹%$۷۵٫۵ B$۱٫۷ BFinancial Services
#۶۷Nissan$۹ B۱۰%$۹۴٫۷ B$۲۶ MAutomotive
#۶۸Hyundai$۸٫۹ B۱۰%$۷۷٫۳ B$۱٫۸ BAutomotive
#۶۹Rolex$۸٫۷ B-۱%$۴٫۵ BLuxury
#۷۰Red Bull$۸٫۷ B۱۰%$۶٫۴ BBeverages
#۷۱Netflix$۸٫۵ B۱۶%$۸٫۸ B$۸۴۲ MTechnology
#۷۲Kellogg’s$۸٫۴ B-۷%$۶ B$۷۳۵ MConsumer Packaged Goods
#۷۳Sony$۸٫۳ B۱۰%$۵۸٫۵ B$۴٫۲ BTechnology
#۷۴Santander$۸٫۳ B۳%$۴۵٫۳ B$۷۳۵ MFinancial Services
#۷۵Adidas$۷٫۹ B۱۴%$۱۷٫۴ B$۲٫۱ BApparel
#۷۶LEGO$۷٫۹ B۱۱%$۵٫۴ BLeisure
#۷۷BASF$۷٫۸ B-۲%$۶۱٫۲ BDiversified
#۷۸Heineken$۷٫۷ B۸%$۵٫۳ BAlcohol
#۷۹T-Mobile$۷٫۶ B۱۱%$۳۵٫۹ B$۱٫۷ BTelecom
#۸۰BBVA$۷٫۵ B۱۰%$۴۴٫۸ B$۴۲۳ MFinancial Services
#۸۱Corona$۷٫۵ B۱۰%$۴٫۸ BAlcohol
#۸۲Caterpillar$۷٫۵ B-۱۱%$۳۸٫۵ BHeavy Equipment
#۸۳FedEx$۷٫۵ B-۳%$۵۷٫۶ B$۴۱۷ MTransportation
#۸۴Adobe$۷٫۴ B۱۸%$۵٫۸ B$۱۳۶ MTechnology
#۸۵Goldman Sachs$۷٫۴ B۱۲%$۳۷٫۷ BFinancial Services
#۸۶Lowe’s$۷٫۳ B۱۶%$۶۵ B$۸۹۳ MRetail
#۸۷Chanel$۷٫۳ B۲%$۵٫۱ BLuxury
#۸۸Huawei$۷٫۳ B۹%$۷۵٫۵ BTechnology
#۸۹Target$۷٫۳ B۱%$۶۹٫۵ B$۱٫۵ BRetail
#۹۰Philips$۷٫۲ B۶%$۲۶٫۱ B$۱٫۲ BDiversified
#۹۱Boeing$۷٫۱ B۲%$۹۴٫۶ BAerospace
#۹۲Subway$۷٫۱ B۰%$۱۷ BRestaurants
#۹۳Lancome$۷٫۱ B۷%$۴٫۷ B$۸ BConsumer Packaged Goods
#۹۴Hershey$۷ B۴%$۴٫۷ B$۵۲۱ MConsumer Packaged Goods
#۹۵Costco$۷ B۴%$۱۲۱٫۲ BRetail
#۹۶Walgreens$۷ B۱۲%$۸۱٫۳ B$۵۹۸ MRetail
#۹۷Panasonic$۶٫۹ B-۳%$۶۳٫۹ BTechnology
#۹۸Nivea$۶٫۹ B۹%$۴٫۵ B$۱٫۶ BConsumer Packaged Goods
#۹۹Coach$۶٫۸ B-۸%$۴٫۵ B$۲۰۲ MLuxury
#۱۰۰Allianz$۶٫۸ B-۱%$۱۱۷٫۶ BFinancial Services
ادمین سایت
ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

۵ روش برای شخصی سازی برند برای بانوان

شخصی سازی برند برای خانم‌ها تا حدودی متفاوت‌تر از آقایان است و تکنیک‌های مخصوص به خود را می‎‌طلبد. اگر شما قصد دارید یک برند شخصی برای خود داشته باشید، پس با ما همراه باشید:

چگونه برند خود را برای خانم ها شخصی سازی کنیم ؟

5 روش برای شخصی سازی برند برای بانوان

در صورتی که نمی‌توانید اینفوگرافی را مشاهده کنید، می‌توانید متن زیر را مطالعه کنید:

بگذارید دیگران شما را بشناسند!

این که شما چه کسی هستید و برای چه چیزی ارزش قائلید، مهم‌ترین بخش برند شخصی شماست.

در شبکه‌های اجتماعی خود، ایده‌ها، تجربیات و مسائلی را که برایتان اهمیت دارد با دیگران به اشتراک بگذارید تا دیگران با «آن کسی که هستید» آشنا شوند و انتظاری معقول از شما داشته باشند.

در بحث‌های تخصصی مشارکت کنید

چه این بحث‌ها در کنفرانس‌های رسمی باشد و چه در گروه‌های تلگرامی، سعی کنید با دیگران در تعامل باشید و در خصوص مسائل مربوط به حرفه‌ی خود نظر دهید.

با زنان هم حرفه‌ی خود بیشتر در تعامل باشید

بهترین معلم در حوزه‌ی کار شما، زنان هم‌صنف‌تان هستند. با تعامل بیشتر با خانم‌های دیگر می‌توانید از تجربیات آن‌ها بهره ببرید.

جایی که هستید متعلق به شماست!

اگر حرفه‌ی شما حرفه‌ای است که در جامعه به عنوان حرفه‌ی مردانه شناخته می‌شود، تمام این عقاید را دور بریزید و این حس را از خود دور کنید که به آن جایگاه تعلق ندارید! همواره به کاری که می‌کنید و جایگاهی که در آن هستید اعتماد داشته باشید. «تخصص، زن و مرد نمی‌شناسد!»

حرف و عمل‌تان را یکی کنید

اگر چه فضای آنلاین، تریبون فوق العاده‌ای برای پرسونال برند شما محسوب می‌شود، اما در واقع «آن چه که به آن باور دارید و عمل می‌کنید» برند واقعی شماست. پس سعی کنید چیزی که از خودتان در فضای مجازی ارائه می دهید با چیزی که هستید متفاوت نباشد.

ادمین سایت
ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

برند ماکروسافت از کجا بوجود آمد ؟

مایکروسافت یکی از معدود برندهایی بود که نه تنها در حوزه‌ی بیزینس خود موفق عمل کرد، بلکه به جرات می‌توان گفت که دنیا را وارد عصر تازه‌ای کرد. در اینفوگرافی داستان برند مایکروسافت به گذشته برمیگردیم تا ببینیم از کجا و چگونه این غول بزرگ سیلیکون ولی خلق شد و توسعه پیدا کرد!

برند ماکروسافت – از کجا تا کجا

برند ماکروسافت - از کجا تا کجا

در صورتی که نمی‌توانید اینفوگرافی را مشاهده کنید، می‌توانید متن زیر را مطالعه کنید:

داستان از سال ۱۹۷۳ شروع می شود، درست زمانی که گیتس در دانشگاه هاروارد،يک نسخه از زبان BASIC برای کامپيوتر MITS Altair طراحی کرد، سامانه‌های تله میتری (MITS) به نام آتاری ۸۸۰۰، از شرکت میکرو تولید شد، پل آلن (دوست دوران کودکی گیتس)، متوجه شد که آن‌ها می‌توانند برای آتاری ۸۸۰۰،   Basicبسازند و در نتیجه آنها به استخدام شرکت میکرو درآمدند.

 • سال ۱۹۷۵ پس از دو سال تجربه، بیل گیتس به همراه پل آلن، شرکت کوچکی به نام Microsoft با شعار “در هر خانه يک کامپيوتر” را تاسیس کردند.
 • در سال ۱۹۷۹ با بالا رفتن فروش، مایکروسافت، دفتر بین المللی اش رادر ژاپن تاسیس کرد و دفتر مرکزی به واشنگتن انتقال یافت.
 • سال ۱۹۸۰ مایکروسافت با ارائه‌ی سیستم عامل زنیکس وارد بازار سیستم عامل شد و بعد با ارائه ی MS-DOS بازار را به لرزه درآورد.
 • در اواخر سال ۱۹۸۰ در بحبوحه‌ی رقابت بازار کامپیوترهای شخصی، شرکت IBM کامپیوترهای PC را عرضه کرد و ساخت سیستم عامل آن را مایکروسافت بر عهده گرفت.
 • MS-DOS بر روی کامپيوترهای شخصی IBM جای گرفتند و IBM درصدی از فروش خود را به مايکروسافت اختصاص داد.
 • در سال ۱۹۹۰ مایکروسافت مجموعه‌ی نرم‌افزاری Microsoft Office را همزمان بـا Windows 3.0 ارائه کرد. مجموعه Microsoft Office به خاطر رابط کاربری خوبی که داشت، بردی بزرگ برای مایکروسافت بود.
 • طی دهه ۸۰ میلادی مایکروسافت با درآمد بالایی که از فروش سیستم‌های عامل به دست آورده بود ۲۱۰ شرکت را خریداری کرد.

انقلاب ۹۵

در سال ۱۹۹۵ با ارائه‌ی ویندوز ۹۵ ،مایکروسافت پایش را از بازار نرم‌افزارهای کامپیوتری فراتر گذاشت. اگر تا پیش از ویندوز ۹۵، مایکروسافت یک شرکت تجارت محور قلمداد می‌شد، بعد از آن به یک شرکت مشتری محور بدل شد. پا گذاشتن به عرصه‌ی اینترنت و رسانه، مایکروسافت را روز به روز به انحصار طلبی نزدیک‌تر می‌کرد. در نتیجه تهدیدی جدی برای شرکای رقیب و حتی دولت‌ها محسوب می‌شد.

سال ۱۹۹۵، بیل گیتس تصمیم گرفت مایکروسافت را وارد دنیای اینترنت کند، در نتیجه MSN به عنوان یک سرویس آنلاین تاسیس شد. که بعد با همکاری NBC ایستگاه کابلی خبری MSNBC و مجله آنلاین «Slate»، رسانه‌ی مایکروسافت گسترش پیدا کرد.

مایکروسافت متهم شد!

در سال ۱۹۹۷ درست زمانی که مایکروسافت Internet Explorer را هم زمان با ویندوز به بازار ارائه کرد. به اتهام انحصار طلبی، بـه دادگاه‌های ایالات متحده فراخوانده شد و در پرونده‌ی دادگاهش شکست خورد، سه سال بعد، حکم نهایی دادگاه بر این شد که مایکروسافت به دو شرکت تقسیم شود. که بعدها بخشی از آن اجرا شد.

در ابتدای قرن ۲۱

در سال ۲۰۰۱، مایکروسافت که هدف تجاری و خانگی را نشانه رفته بود، با سونی و نینتندو در بازی‌های کامپیوتری وارد رقابت شد و Xbox را به بازار عرضه کرد.

درست همزمان با ارائه‌ی دستگاه Xbox به بازار، مایکروسافت ویندوز xp را به بازار عرضه کرد و جنجالی دیگر به پا کرد.

اتهام در اتحادیه اروپا

در سال ۲۰۰۴، به خاطر شکایت اتحادیه‌ی اروپا، مایکروسافت به پرداخت ۶۱۳ میلیون دلار جریمه محکوم شد و متعهد شد؛ که توافقات قطعی خود با دیگر رقبا را افشا کند. علاوه بر این مایکروسافت مجبور شد تا Media player را از ویندوز حذف کند و نسخه‌ی دیگری از آن را ارائه دهد.

چالش‌های بازار Game

تا سال ۲۰۰۵، Xbox در بازار فروش آمریکا در رده دوم بعد از PlayStation 2 و قبل از گیم کیوب قرار داشت و در بازار جهانی بعد از هر دو بود، مایکروسافت با فروش ۲۲ میلیون دستگاه در مقایسه با فروش بیش از  ۱۰۰میلیون PlayStation 2، ضرر سنگینی معادل ۴ میلیارد دلار متحمل شد. اما با ارائه‌ی محصول جدید (Xbox 360) یک سال زودتر از رقبای خود، بخش قابل توجهی از بازار را از آن خود کرد.

و باز هم اتحادیه اروپا

در سال ۲۰۰۷ مایکروسافت نسخه‌ی جدیدی از سیستم عامل ویندوز (Windows7) به همراه مجموعه نرم افزار Microsoft Office را روانه‌ی بازار کرد. در ژوئن همان سال، اتحادیه اروپا، برای بار دوم مایکروسافت را به اتهام نقض تعهدات خود (در دادگاه سال ۲۰۰۴) بـه مبلغ ۱٫۴ میلیارد دلار جریمه کرد.

فروشگاه مایکروسافت

در سال ۲۰۰۹ مایکروسافت از اولین شعبه‌ی فروشگاه زنجیره‌ای خود در ایالت آریزونا رونمایی کرد.

در دنیای اسمارت فون‌ها

در سال ۲۰۱۰، مایکروسافت یک بار دیگر با دو رقیب قدیمی خود (Google و Apple) در بازار سیستم عامل اسمارت فون‌ها گلاویز شد و نوسازی سیستم عامل Windows Mobile را شروع کرد و Windows Phone OS را جایگزین آن نمود. در راستای استراتژی جدید شرکت مایکروسافت در بازار اسمارت فون‌ها، مایکروسافت همکاری خود را با تولیدکنندگان گوشی، مثل Nokia گسترش داد.

ائتلاف با شرکت‌های نرم افزاری

در سال ۲۰۱۱ مایکروسافت با Google, HP Networking, Yahoo, Verizon, Deutsche Telekom و ۱۷ شرکت دیگر، سازمان تجاری Open Networking Foundation را به منظور گسترش و ترویج شبکه‌ی ارتباطی نرم‌افزاری بنیانگذاری کرد.

بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به دنبال برنامه‌ی توسعه‌ی سیستم عامل گوشی‌های هوشمند، ریبرندینگ Windows Phone آغاز شد و همزمان با آن، نسخه ی جدیدی از Windows به نام Windows 8 ارائه شد، که برای اولین بار در آن، از رابط کاربری Metro Design Language استفاده شد.

گسترش شبکه‌ی ارتباطی جهانی

در سال ۲۰۱۳ مایکروسافت و چند شرکـت دیگر (گوگل، اینتل و فیسبوک) ائتلاف A4AI را به رهبری World Wide Web به منظور گسترش شبکه‌ی اینترنت از طریق کاهش قیمت آن در سطح جهان شروع کردند.

خریداری Nokia به ارزش ۸٫۲ میلیارد دلار، که پس از آن گوشی‌های نوکیا رسما به Microsoft Mobile Oy تغییر نام دادند از دیگر اتفاقات مهم سال ۲۰۱۳ برای مایکروسافت بود. شاید این اتفاق را بتوان پر سر و صداترین اتفاق داستان برند مایکروسافت دانست.

طی این اتفاق، تغییرات گسترده‌ای در ساختار سازمانی نوکیا صورت گرفت. یکی از این تغییرات اخراج ۱۸۵۰ کاگر از کارخانه‌های نوکیا بود!!

سال ۲۰۱۴، مایکروسافت شرکت Mojang AB (شرکت سازنده‌ی بازی معروف Minecraft) را به ارزش ۲٫۵ میلیارد دلار خریداری کرد.

در سال ۲۰۱۵ مایکروسافت محصول جدید (Microsoft Surface Hub) را به بازار عرضه کرد و نسخه‌ی جدیدی از سیستم عامل خود، یعنی ویندوز (windows10) را ارائه داد.

در سال ۲۰۱۶ مایکروسافت از ادغام بخش های PC و Xbox خبر داد و اعلام کرد که نسخه‌ی جهانی جدید ویندوز، بر بازی‌های کامپیوتری تمرکز خواهد داشت. اتفاق دیگر سال ۲۰۱۶ ، معرفی پروژه‌ی جدید Azure Information Protection بود که این امکان را به کاربران می‌داد تا همیشه از اطلاعات خود، یک بک آپ در سرورها داشته باشند.

در سال ۲۰۱۷ مایکروسافت در کنفرانس فناوری و آموزشی لندن، از سرویس جدید آموزشی مبتنی بر Cloud به نام Intune رونمایی کرد.

ادمین سایت
ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

برند اسنپ – یک برند نو یا یک کپی از برند پروگرس ایتالیا ؟

به تازگی یک تصویر در شبکه های مجازی دست به دست می شود که نشان دهنده تقلب و کپی برند اسنپ، (نرم افزار کرایه ماشین در ایران) از یک برند مطرح طراحی داخلی ایتالیایی به نام  Progress Profile می باشد.

اسنَپ (به انگلیسی: Snapp) یک سرویس هم سفری آنلاین مستقر در تهران، کرج و اصفهان است. اپلیکیشن تلفن هوشمند به طور خودکار مسافرین را با نزدیکترین رانندهٔ تاکسی مرتبط می‌سازد و موقعیت مسافر را به راننده می‌فرستد. مشتریان از طریق اپلیکیشن تلفن تقاضای سواری کرده و موقعیت رانندهٔ خود را ردیابی می‌کنند. رانندگان از خودروی شخصی خود استفاده می‌کنند. این سرویس از زمستان ۱۳۹۳ در دسترس است.

علامت تجاری اسنپ، یک ایده نو یا تقلبی با ۹۰ درجه چرخش ؟

برند اسنپ - یک برند نو یا یک کپی از برند پروگرس ایتالیا ؟

شرکت پروگرس پروفایل بیش از ۳۲ سال است که در کشور ایتالیا تاسیس شده است و  در بیش از ۱۰ کشور دنیا نمایندگی دارد. حال سوال اساسی این است. آیا اسنپ، اپلیکیشن موبایلی که طرفداران بسیار زیادی در تهران دارد، در طراحی برند خود از یک برند مشهور ایتالیایی کمک گرفته است ؟
برای طراحی یک برند و ثبت برند و علامت تجاری بسیار مهم است که از هیچ برندی الگو نگرفته باشد و در حقیقت یک علامت خاص و یکتا باشد. متاسفانه در سالیان اخیر مشاهده شده است که برند هایی که در ایران به ثبت می رسند، الگو گرفته و حتی کپی برندهای خارجی هستند. بررسی این موضوع بر عهده کسی است که برند را ثبت میکند. گروه حقوقی اعتماد با داشتن وکلای با تجربه در عرصه ثبت علامت تجاری بهترین مشاور برای شما برای جلوگیری از این خطاها می باشد.

در صورت تمایل برای ثبت برند خود میتوانید با ما تماس گرفته و از مشاوره رایگان ما بهره ببرید.

ادمین سایت
ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

سرگذشت برند کافه بازار

کافه بازار یکی از موفق‌ترین شرکت و برندهای ایرانی در کسب و کارهای اینترنتی است که با پشت سرگذاشتن چالش‌های بسیار و وجود رقبای خارجی همچنان در عرصه‌ی خود موفق است.

علامت تجاری کافه بازار از کجا سردرآورد ؟

داستان برند کافه بازار در تصویر زیر به واضح توضیح داده شده است.

سرگذشت برند کافه بازار cafe bazaar trademark

در صورتی که نمی‌توانید اینفوگرافی را مشاهده کنید، می‌توانید متن زیر را مطالعه کنید:

 • اولین تجربه ی کسب و کار آنلاین بنیانگذاران کافه بازار، با یک وب سایت سفارش آنلاین برای چاپ تی شرت ( وب‌سایت طوطی) شروع شد. اما عمر این کسب وکار، با جدا شدن اعضای تیم از یکدیگر به پایان رسید.
 • پس از فروپاشی تیم سایت طوطی ،حسام ارمندهی برای ادامه ی تحصیلات به کشور سوئد رفت و برای تعطیلات سال نو میلادی به ایران بازگشت.
 • در سال ۸۹ درست زمانی که حسام ارمندهی به ایران آمده بود، رضا محمدی و تعدادی از دانشجویان دانشگاه شریف بر روی پروژه‌ای به نام “ فارسی تل” که هدف آن فارسی سازی اندروید بود کار می کردند. و این پروژه به پیشنهاد حسام ارمندهی به پروژه ای برای راه اندازی اولین اَپ‌استور ایرانی تغییر یافت!
 • در نهایت، در بهمن ماه ۸۹، زمانی که اندروید مارکت گوگل برای ایرانیان تحریم بود و اپ استورهای سامسونگ فعالیت قدرتمندی نداشتند نسخه‌ی اولیه اپلیکیشن بازار به صورت مستقل شکل گرفت.
 • بعد از مدتی برنامه بازار در دو فروم فارسی قرار گرفت، در نتیجه این کار بازخوردهای بیشتری از مردم دریافت شد و همین مسئله مورد توجه رسانه‌ها و خبرگزاری‌های مختلف قرار گرفت.
 • مطالب نوشته شده در رسانه‌ها موج عظیمی را به وجود آورد و همین امر باعث شد در ۳ ماه اول فعالیت، بازار به ۱۰۰ هزار کاربر دست پیدا کند.
 • در تابستان سال ۹۰، تیم کافه بازار، در خصوص نصب اپ بازار به صورت پیش‌فرض بر روی دستگاه با شرکت سونی وارد مذاکره شد،اما به دلیل تحریم‌ها، سونی حاضر به همکاری با کافه بازار نشد اما تیم بازار به کار خود ادامه داد و موفق شد چند ماه بعد قابلیت پرداخت اینترنتی را در بازار ایجاد کند.
 • در سال ۹۲، وزارت ارتباطات، سهم پهنای باند بازار را ۱۰% از کل پهنای باند کشور اعلام کرد.
 • بعد از به وجود آمدن سیستم پرداخت آنلاین در اَپ بازار،شرکت‌های مختلف توسعه ‌دهنده نرم‌افزار، آمادگی خود را برای همکاری با بازار اعلام کردند.
 • در گزارش سال ۲۰۱۴ مجله اکونومیست، کافه بازار، با ارزش تخمینی ۲۰ میلیون دلار پس از دیجی کالا و آپارات به عنوان سومین پرچمدار با ارزش کسب‌و‌کارهای اینترنتی شناخته شد.
ادمین سایت