• ۸۶۰۲۷۵۴۶– ۰۲۱
  • sabt.etemad@yahoo.com

Category Archive: طرح صنعتی

ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

نتيجه و حل اختلافات طرح صنعتی

مشکلات و حل اختلاف طرح صنعتی

طرح صنعتی نتیجه فکر خلاق هنرمند است که طرح های زیبایی را با احساسی خاصی خود با توجه به ذوق و عشق و علاقه تهیه می کند تا جذابیت و کششی در مشتریان موجبات فروش کالاهای مختلف را در بازارهای جهانی فراهم میسازد. طرح صنعتی ممکن است یک بعدی یا چندبعدی باشد. هنر و خلاقیت فکری ایرانیان در جهان مشهور است مانند طرح قالی های زیبای ایرانی، صنایع دستی، پوشاک و طراحی جواهرات و وسایل خانگی از دوران باستان، منبتکاری و میناکاری، سازههای معماری که در موزه لوور پاریس یا سایر موزه های کشورهای دیگر تحسین بینندگان را به این آثار گران قیمت هنرمندان برانگیخته است.

طراحی صنعتی برای جذب مشتریان و فروش بیشتر کالا در نتیجه موجبات صادرات این محصولات را به کشورهای خارج و ایجاد اشتغالی را در داخل کشور فراهم میسازد. ما در این بخش شرایط طرح صنعتی و حمایت داخلی و بین المللی از آن و نقش مهم اقتصادی آن را توضیح دادیم. خوشبختانه ایران به موافقتنامه راجع به جنبه های تجارتی حقوق مالکیت فکری یا تریپس (TRIPS) ملحق شده است. ولی به طبقه بندی لوکارنو (Locarno classification) و موافقتنامه لاهه راجع به تودیع طرح صنعتی نپیوسته است اما در حال حاضر از طبقه بندی مزبور استفاده می شود.

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجارتی مصوب ۱۳۸۶ با استفاده از مدل (WIPO) تهیه شده و از نظر بینالمللی هماهنگی دارد. خوشبختانه ایران به کنوانسیون پاریس ملحق شده است و نیز عضو سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) میباشد.
در مورد حل اختلاف نظرها در مورد مالکیت صنعتی ماده ۲۸ کنوانسیون پاریس، حل اختلافات بین کشورهای امضاکننده را از طریق سازش (Conciliation) میانجیگری (Mediation) و بالاخره ارجاع به دیوان داوری بین المللی قابل حل وفصل دانسته است.
در مورد حل اختلافات بین دولت با دولت در دیوان بین المللی (ICJ) در کتاب حقوق تجارت بین المللی جلد پنجم از دوره حقوق تجارت به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.
بدیهی است رسیدگی مسالمت آمیز دعوی در اختلافات دولت با دولت در این مورد می تواند با رضایت آنها در دیوان مزبور قابل طرح باشد که در منشور سازمان ملل متحد فصل ۱۴ از ماده ۹۲ تا ۹۶ آمده است.

 

توضیحات:

ماده ۱۷۰

در اجرای بند ح ماده ۱۷ و ماده ۵۸ قانون، کمیسیونی مرکب از اعضاء زیر تشکیل می شود:

۱- رئیس اداره ثبت اختراعات، اداره ثبت طرح های صنعتی یا اداره ثبت علائم تجاری، حسب مورد؛

۲- نمایندهای از جانب مدیرکل اداره کل مالکیت صنعتی ؛

۳- یک کارشناسی یا متخصصی که در صورت لزوم می تواند خارج از سازمان باشد.

تبصره ۱- ریاست کمیسیون به عهده نماینده مدیرکل اداره کل مالکیت صنعتی قرار دارد.

تبصره ۲- تصمیم گیری در کمیسیون با اکثریت آراء است. این تصمیمات برای مرجع ثبت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره ۳- کارشناسی رسیدگی کننده نمیتواند نسبت به همان موضوع در کمیسیون شرکت نماید.

تبصره ۴- کمیسیون دارای یک عضو علی البدل خواهد بود که از بین کارشناسان و توسط مدیرکل اداره کلی مالکیت صنعتی تعیین خواهد شد.

تبصره ۵- چنانچه حضور اعضاء کمیسیون مستلزم پرداخت حقالزحمه باشد، پس از تأیید مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی، از محل اعتبارات سازمان تأمین و پرداخت خواهد شد.

ادمین سایت
ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

اعتراض به رد دعوی و بطلان گواهینامه طرح صنعتی

چگونه از رد دعوی و بطلان گواهینامه طرح صنعتی خود دفاع کنیم ؟

اعتراض به رد گواهینامه طرح صنعتی- پس از تقدیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی در صورت رد اظهارنامه از سوی مرجع ثبت، اعتراض معترض باید در دو نسخه به صورت کتبی به اداره ثبت تقدیم گردد که مرجع اخیر مکلف است ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم موضوع را به کمیسیون ماده ۱۷۰ آیین نامه تسلیم نماید و نسخه دوم به معترض اعلام میگردد. چنانچه متقاضی مقیم خارج از کشور باشد این مهلت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم می باشد. در صورت رد اعتراضی هزینه رد قابل استرداد نیست (ماده ۱۰۰ اق.ث.ا.ب.ط.ب.ی.ع).
دعوی و بطلان گواهینامه طرح صنعتی- هر ذینفع می تواند از دادگاه صالح طبق ماده ۵۹ ق، ث. اطلاع رسیدگی به اختلاف خود را در شعبه خاصی از دادگاه عمومی تهران که برای رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری میباشد و به استناد ماده ۱۲ ا.ق.د.ث اطاع تقاضای ابطال ثبت طرح صنعتی را با توجه به شرایط مندرج در ماده ۱۰۴ را بنماید.
هرگاه ثبت طرح صنعتی باطل شود از تاریخ ثبت باطلی تلقی می شود. رأی نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ میگردد. مرجع مزبور به هزینه محکوم له آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت در روزنامه رسمی منتشر می کند که خلاصه ای از رای نهایی دادگاه در این خصوص می باشد.

ادمین سایت
ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

تغییرات، انتقال و اعراض از ثبت طرح صنعتی

شرایط ثبت طرح صنعتی در ایران

• تغییرات- موارد فوق توسط متقاضی باید کتباً و همراه با مدارک مربوط راجع به سوابق ثابت به همراجع ثبات اداره مالکیت صنعتی اعلام گردد و در صورتی که در طبقه بندی بینالمللی طرح تغییراتی به وجود آید آن هم بوسیله مالک به مرجع ثبت برای اعمال تغییرات اعلام میگردد، حال اگر مالک اجازه بهرهبرداری از طرح خود را به دیگری واگذار کند مکلف است مدارک و اسناد خود را به مرجع ثبت ارائه نماید (مستفاد .۳ ماده ۹۳)

• انتقال – نقل و انتقال گواهینامه طرح صنعتی در مرجع ثبات پس از درخواست کتبی به همراه مدارک احصاء شده در مواد ۹۴ و ۹۵ آ.ق.ث.ا.ط.ع صورت میگیرد.

• اعراضی – مالک طرح صنعتی می تواند از حقوق خود نسبت به طرح ثبت شده معتبر با تقدیم مدارک مندرج در ماده ۹۷ و تبصره های آ.ق.ث.ا.ط.ع اعراض نماید.
در خاتمه تذکر این نکته ضروری است انتقال، اعطای اجازه بهره برداری و فسخ و خاتمه پیش از موعد بهره برداری یا اعراضی از طرح صنعتی ثبت شده چنانچه در خارج از کشور انجام شده باشد اصلی یا رونوشت مصدق سند مزبور پس از تایید نمایندگی سفارت ایران به اداره مالکیت صنعتی برای ثبت باید تقدیم گردد.
در کلیه موارد فوق اعم از تغییرات، انتقالات و فسخ و خاتمه یا اعراض از طرح صنعتی ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت طرح صنعتی و در ظهر گواهی نامه طرح صنعتی درج می گردد و در روزنامه رسمی آگهی می شود (مستفاد از مواد ۹۷ تا ۹۹ آ.ق.ث.ا.ط.ب.ی.ع).

ادمین سایت
ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

شرایط تمدید ثبت طرح صنعتی – چگونه و کجا ؟

شرایط تمدید ثبت طرح صنعتی

طبق بند (د) ماده ۲۸ ق.ث.ا. ط.ب.ع مدت اعتبار طرح صنعتی ۵ سال از تاریخ ثبت آن می باشد. اگر دارنده طرح پس از انقضا مهلت مذکور اقدام به تمدید آن نکند حقوق متعلق به طرح را از دست میدهد. به همین دلیل در طرح صنعتی ماده ۸۹ آ.ق. ث.ا.ط.ع به دارنده طرح حق داده که درخواست تمدید اعتبار ثبت طرح را برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر بنماید به شرط آنکه تمدید ثبت ۶ ماه قبل از انقضا مدت اعتبار ثبت طرح در هر دوره به عمل آمده باشد. قانونگذار برای حمایت از دارنده به وی امکان داده اگر پس از انقضا طرح دارنده اقدامی ننمود ظرف ۶ ماه پس از پایان اعتبار نیز می تواند با پرداخت جریمه تأخیر مبادرت به تمدید ثبت طرح خود بنماید.
درخواست تمدید طرح صنعتی در دو نسخه بوسیله دارنده طرح تنظیم می شود و پس از امضا و الصاق تصویر نمونه طرح و رسید پرداخت هزینه آن را به مرجع ثبت تسلیم می نماید. در حال حاضر متقاضی باید از طریق سیستم الکترونیکی عملیات ثبت را انجام دهد. قید نکات لازم در تمدید ثبت طرح صنعتی و نحوه عملیات مرجع ثبت در مواد ۹۱ و ۹۲ آیین نامه مزبور پیش بینی شده است.

گروه حقوقی اعتماد با کادری مجرب در کمترین زمان و با کمترین هزینه شما را در این امر یاری می دهد.

نمونه کاربردی گواهی تمدید ثبت طرح صنعتی

تمدید ثبت طرح صنعتی

ادمین سایت
ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

ادعای حق تقدم طرح صنعتی

ادعای حق تقدم طرح صنعتی چیست ؟ با مثال و توضیحات

ماده ۲۳ ق.ث.ا.ط.ل.ا.ع در فصل دوم طرح های صنعتی مقرر می دارد: « مفاد مواد ۵-۹ و بندج مواد ۱۱ و ۱۵ این قانون در طرحهای صنعتی نیز قابل اعمال می باشد.» حق تقدم در طرح های صنعتی را کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صسنعتی ۱۲۶۱ هجری شمسی (۲۰ مارس ۱۸۸۳ میلادی) و اصلاحات بعدی پیشبینی نموده است. ایران طبق قانون الحاق به اتحادیه بینالمللی معروف به پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و کشاورزی مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۰ و اصلاحی ۱۹۶۷ و ۱۹۷۹ میلادی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۷ شمسی ملحق و اصلاحات بعدی را پذیرفته است و مقررات آن طبق ماده ۹ ق. م میباشد که می گوید: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» در کنوانسیون پاریس حق تقدم در مالکیت صنعتی شناسایی شده است.

مثال:

در دادنامه شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۹ آقای الف (خواهان) به طرفیت آقای ب (خوانده) به خواسته منع استفاده خوانده از قالب مشابه طراحی شده خواهان برای تولید جعبههای پلاستیکی دادخواست تقدیم نموده است. آقای الف استدلال می نماید که شغل او قالب ساز و تولید محصولات پلاستيکی است و آقای با بدون جلب موافقست او از قالب و جعبه های تولیدی شرکت کپی برداری و شبیه سازی نموده است و وکیل خوانده اعلام نمود که استدلال خواهان فاقد ایراد قانونی میباشد. دادگاه با توجه به اظهارات خواهان در اولین جلسه دادرسی چنین رأی داده است : نظر به اینکه استفاده خواهان حسب اعلام شرکت تعاونی پلاستیک و نیز اتحادیه صنف پلاستیک ارائه شده توسط وکلای خواهان از علامت تجاری لرانتیک و طرح و قالب جعبه سازی پلاستیکی مورد دعوی برای تولید و عرضه محصولات خود حمایت از استمرار طولانی تولید خواهان طبق طرح و قالب خود برای جعبههای پلاستیکی دارد و تداوم تولید نیز مؤید و نشانگر ابتکاری بودن طرح و اعتبار تجاری وی می باشد هر چند که آن طرح و قالب به ثبت نرسیده است اما اوضاع و احوالی فوق دلالتی بر طراحی و تولید جعبه های پلاستیکی و نهایتاً تعلق طرح به خواهان می نماید و حق خواهان بر آن طرح به عنوان مالک و پدیدآورنده انحصاری طرح و قالب مستقر گردیده است که این حق انحصاری مکتسبه از حقوق مالی و قابل اجراء و حمایت بوده و ذی حق بودن خواهان را اثبات می نماید و اینکه نمونه های تولیدی خواهان و خوانده که پیوست پرونده می باشد و در جلسه دادرسی رویت گردید و سایر مستندات ابرازی وکلای خواهان علی الخصوص نظریه صاحبان صنف پلاستیک دلالت بر تشابه کامل تولیدات جعبه پلاستیکی خوانده با تولیدات جعبه پلاستیکی خواهان و نتیجتاً تقلید و مشابه سازی خوانده از طرح و قالب جعبه پلاستیکی خواهان دارد و اینکه مستنباط از مواد ۴ و ۵ و ۱۰ مکرر قرارداد پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی مصوب سال ۱۹۵۸ و قانون اجازه الحاق دولت ایران به آن مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۰ که مفاد آن مطابق ماده ۹ قانون مدنی حکم قانون داخلی تلقی می شود دولتهای عضو از جمله دولت ایران را مکلف به رسمیت شناختن حق تقدم مالک طرح نموده و نیز الزام دولتهای عضو را به منع اتباع خود از انجام فعالیتهای تجارتی و صنعتی که موجب اشتباه در ماهیت و ساختوساز و صفات ممیزه کالا می شود را مورد تاکید قرار داده و عملکرد خوانده استفاده از مصادیق اینگونه فعالیتهای تجاری محسوب میشود و این امور منع خوانده را از استفاده از قالب و طرح متعلق به خواهان برای تولید جعبه های پلاستیکی تجویز می نماید دادگاه با ثابت تشخیص دادن دعوی وکلای خواهان و رد مدافعات غیرمدللی وکیل خوانده حکم بر منع خوانده از استفاده از طرح و قالب متعلق به خواهان و مشابه آن برای تولید جعبه های پلاستیکی و منع وی از واگذاری آن طرح و قالب به اشخاص ثالث را با پرداخت ۱۰/۰۳۵/۰۰۰ ریال خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه استان تهران است.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی تهران- منصور پورنوری
رأی شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر
دادنامه شماره: ۱۱۱۸ دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۱۸۷-۸۱/۱۲/۱۹ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر منع خوانده از استفاده از طرح و قالب متعلق به خواهان و مشابه آن برای تولید جعبههای پلاستیکی و یا واگذاری آن به اشخاص ثالث صادر شده است موافق مستندات دعوا و محتویات پرونده امر می باشد و استنباط و استدلال دادگاه صادرکننده حکم نیز بدون ایراد است. بنابراین ضمن رد اعتراض مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه تأیید میشود این رأی قطعی است. رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه نتیجه می شود که در رأی صادره گرچه خواهان مبادرت به ثبت طرح و قالب خود برای جعبه های پلاستیکی نکرده بود ولی استمرار طولانی در تولید طرح و قالب خود داشته، در صورتی که خوانده دعوی به تولیدات جعبه پلاستیکی خواهان و مشابه سازی آن اقدام نموده بود و دادگاه با استنباط از ماده ۴-۵ و ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، تجارتی و کشاورزی مصوب ۱۹۵۸ که دولت ایران در ۱۳۳۷/۱۲/۱۰ به آن ملحق شده و با عنایت به ماده ۹ قانون مدنی حق تقدم خواهان برای دادگاه احراز گردیده است، به همین دلیل دادگاه دعوی خواهان را به علت حق تقدم ثابت دانسته و رأی به منع خوانده از استفاده از طرح قالب مزبور داده است و در دادگاه تجدید نظر نیز با احراز حقانیت خواهان
دادنامه معترض عنه تأیید و رأی قطعی گردیده است.

در مورد حق تقدم در ثبت طرح های صنعتی لازم به ذکر است که ماده ۷۴ آق.ث.ا.ط.ب.ی.ع ناظر به ماده ۹ ق.ث.ا.ط.ع چنانچه متقاضی طبق ماده اخیر درخواست حق تقدم کرده باشد بطوری که در رأی مزبور ملاحظه شد هنگام تقاضای ثبت طرح صنعتی باید درخواست خود را که حاکی از این حق باشد به مرجع ثبت تسلیم کند. این درخواست شامل نکات زیر میباشد: – تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی؛ – طبقهبندی بین المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی؛ کشور یا کشورهایی که اظهارنامه اصلی در آنجا تسلیم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقهای یا بینالمللی مبنای حق تقدم باشد. ذکر مأخذ آن. مدت زمان تقاضای حق تقدم در ثبت طرح صنعتی از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی میباشد و روز تسلیم جز مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد مدت مزبور تا آخرین ساعات اولین روز اداری بعد از روز تعطیل محاسبه می شود. چنانچه متقاضی مدعی دو یا چند اظهارنامه قبلی باشد مدت حق تقدم از زمان مقدم ترین آنها محاسبه می شود (مستفاد از مواد ۷۵-۷۶ آ.ق.ث.ا.ط.ع).

توضیحات:
۱. ماده ۴ بند (ه): آنچه که قبلاً در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشا شده باشد. در صورتی که افشا اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود. بند (و): اختراعاتی که بهره برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.

ادمین سایت
ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی و تشریفات صدور آن در ایران

ثبت طرح صنعتی، چگونه و کجا ؟

ثبت طرح صنعتی توسط متقاضی انجام می شود و اظهارنامه ثبت طبق ماده ۲۲ ق.ث. ا.ط.ی.ع به اداره مالکیت صنعتی به همراه نقشه، عکسی و سایر مشخصات گرافیکی کالا و فرآورده هایی که برای آن طرح مورد استفاده قرار گرفته، ارائه می شود. ادارہ مالکیت صنعتی می تواند نمونه واقعی یا ماکتی از آن را نیز به همراه اظهارنامه درخواست کند. متقاضی باید هزینه مقرر را نیز پرداخت نماید. ثبت طرح صنعتی دارای آثار حقوقی است و پایه محکم تری برای اجرای حقوق متقاضی بطور انحصاری دارد. طبق ماده ۲۴ قانون مزبور می توان دو یا چند طرح صنعتی را در یک اظهارنامه قید و تسلیم نمود بشرط آنکه مربوط به یک طبقهبندی بینالمللی و یا مربوط به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزا باشد. ثبت بینالمللی طرح صنعتی در ماهنامه های ادواری توسط دفتر بینالمللی صورت می گیرد. بازرگان ایرانی میتواند طبق موافقتنامه لاهه برای حمایت بینالمللی از طرحهای صنعتی در آن استفاده نماید. طبق بند (د) ماده ۲۸ همان قانون مدت اعتبار طرح صنعتی ۵ سال از تاریخ ثبست آن می باشد این مدت را میتوان برای دو دوره ۵ ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید کرد. تأخیر در تمدید طرح صنعتی، جریمه تأخیر به آن تعلق می گیرد. برابر ماده ۲۹ ق.ث. اطلع هر ذینفع می تواند از دادگاه تقاضای ابطال ثبت طرح صسنعتی را در صورت اثبات یکی از شرایط زیر که رعایت نشده باشد، بنماید: – طرح صنعتی شامل ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگها یا بدون آن به گونه ای باشد که ترکیب شکل یک فرآورده صنعتی یا محصول از صنایع دستی را تغییر ندهد (مستفاد از ماده ۲۰ همان قانون). – طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید یا اصیل باشد. منظور از جدید بودن این است که طرح مزبور از طریق انتشار بطور محسوس یا از طریق استفاده به نحو دیگر قبل از تسلیم اظهارنامه یا قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیج نقطهای از جهان برای عموم افشا نشده باشد (مستفاد .۳ ماده ۲۱ همان قانون). توضیح اینکه مفاد قسمت اخیر بند (ه) و بند (و) ماده ۴ این قانون در خصوص طرح صنعتی هم قابل اعمال می باشد. لازم به ذکر است که همه طرحهای صنعتی قابل حمایت نمی باشند در این صورت مشمول ضمانت اجرایی کپی رایت (copyright) می شوند. از نظر کارشناسی گاهی تمیز طرح صنعتی با (Copy right) مشکل می باشد. در خاتمه وقتی طرح صنعتی به ثبت رسید از نظر قانون قابل حمایت می باشد.

ادمین سایت
ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

موافقت نامه لاهه راجع به تودیع طرح صنعتی

تودیع طرح صنعتی در موافقت نامه لاهه

The hague Agreement concerning the international deposit of industrial design

موافقت نامه لاهه راجع به تودیع طرح صنعتی

این موافقتنامه با توجه بسه قانون ۱۹۳۴ – ۱۹۶۰-۱۹۹۹ میلادی در صورتی که مفاد موافقتنامه توسط کشور مربوطه پذیرفته شود، هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند طرح خود را بطور مستقیم یا بوسیله اداره مالکیت صنعتی کشور خود به دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت فکری تسلیم نماید. نحوه سپردن بین المللی طرح صنعتی تقدیم اظهارنامه ثبت، عکس، یا نمونه گرافیک طرح لازم میباشد. این اظهارنامه می تواند به زبان فرانسه یا انگلیسی تنظیم گردد. در ضمن فهرست کالا و تعداد آن، همچنین فتوکپی موافقت نامه لاهه که کشورهای عضو متقاضی در آن قید شده در آن پیوست می شود.

 

ادمین سایت
ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

طبقه بندی لوکارنو CLASSIFICATION LOCARNO

طبقه بندی لوکارنو CLASSIFICATION LOCARNO در طرح های صنعتی

موافقتنامه لوکارنو (Locarno Agreement) چیست ؟

طرح های صنعتی طبقات خاصی دارند که گروه بندی شده اند و از نظر بین المللی برای استفاده از این طبقه بندی، موافقت نامه ۱۹۶۸ اصلاحی ۱۹۷۹ و ۱۹۹۹ به نام موافقتنامه لوکارنو (Locarno Agreement) وجود دارد. طبقه بندی مزبور بوسیله کمیتهای منتخب از همتخصصین کشورهای عضو تهیه شده است و در دبیرخانه سازمان جهانی مالکیت فکری وایپو (WIPO) در ژنو قرار دارد به هنگام ثبت بین المللی طرح صنعتی از طبقه لوکارنو استفاده می شود. این طبقه بندی موجب می شود که هر طرح صنعتی در هر طبقه خاص گروه بندی خود قرار گیرد و با این ترتیب می توان به راحتی به آن دسترسی پیدا کرد. ضمیمه شماره ۲ موافقتنامه لوکارنو که از طرف وایپو منتشر شده است با توجه به سایت وایپو به شرح زیر می باشد. در ضمن ایران سال ۹۶ به این موافقتنامه ملحق شده است.

طبقه بندی بین المللی طرح های صنعتی طبق موافقتنامه لوکارنو

این فهرست با توجه به سایت وایپو تنظیم شده است.

طبقه بندی بین المللی طرح های صنعتی طبق موافقتنامه لوکارنو

فهرست طبقات

۱. مواد غذایی

۲. پوشاک و اقلام خرازی

۳. اقلام مسافرتی، چمدان و جعبه، چتر و سایبان و سایر اقلام شخصی که در جای دیگری قید نشده باشند.

۴. انواع برسی و قلم مو

۵. اقلام منسوجات، مواد پارچهای طبیعی و مصنوعی

۶. اسباب و اثاثیه و مبلمان

۷. اقلام خانگی که جای دیگری قید نشده اند

۸. ابزارآلات

۹. بسته ها و ظروف برای حمل یا جابجایی کالا

۱۰. ساعت و ساعت مچی و سایر لوازم اندازه گیری، کنترل و علامت دادن

۱۱. اقلام تزئینی

۱۲. لوازم حمل ونقلی یا بالا بردن

۱۳. تجهیزات تولید، توزیع یا تبدیل برق

۱۴. دستگاههای ضبط، ارسالی یا احیاء اطلاعات

۱۵. ماشین آلاتی که در جای دیگری درج نشده اند

۱۶. دستگاه های عکاسی، سینماتوگراف و بصری

۱۷. لوازم موسیقی

۱۸. ماشینهای اداری و چاپ

۱۹. لوازم التحریر و نوشت افزار، مواد تدریس و نقاشی

۲۰. تجهیزات فروشی و تبلیغات، تابلوها

۲۱. بازی، اسباب بازی، چادر و کالاهای ورزشی

۲۲. تسلیحات، اقلام آتش بازی، اقلام شکار، ماهیگیری و دفع آفات

۲۳. تجهیزات توزیع مایعات، تجهیزات بهداشت و فاضلاب، گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع، سوخت جامد

۲۴. تجهیزات طبی و آزمایشگاهی

۲۵. واحدهای ساختمانی و عناصر ساختمانی

۲۶. دستگاههای روشنایی

۲۷. اقلام دخانی و توتون

۲۸. محصولات دارویی، اقلام و دستگاههای پیرایش

۲۹. ادوات و تجهیزات ضد خطر آتش سوزی برای جلوگیری از سوانح و نجات

۳۰. اقلام نگهداری و مراقبت از حیوانات

۳۱. ماشینها و لوازم تهیه مواد خوراکی و آشامیدنی که در جای دیگری قید

ادمین سایت
ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

طرح صنعتی در موافقت نامه (TRIPS)

حمایت از طرح صنعتی در موافقت نامه TRIPS

حمایت از طرح صنعتی در موافقت نامه راجع به جنبه های تجارتی حقوق مالکیت فکری تریپس (TRIPS) در مواد ۲۵-۲۶ و ۲۷ آن پیش بینی شده است. موافقتنامه مزبور یکی از اجزا تفکیک ناپذیر سند نهایی دور اروگوئه (URUGUAY ROUND) در آمریکای جنوبی که طی چند دور همایش صورت گرفت و یکی از ۳ رکن موافقتنامه های تجارت کالا، خدمات و مالکیت فکری سازمان جهانی تجارت میباشد و آخرین سند بینالمللی در مورد حقوق مالکیت فکری است که حق نسخه برداری یا (Copyright) و حقوق جانبی ان می باشد که در پیوست موافقت نامه مراکشی راجع به تأسیس سازمان جهانی تجارت که در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ منعقد گردیده و از اول ژانویه ۱۹۹۵ به مورد اجرا گذاشته شده است .
در مورد طرح های صنعتی که خصوصیات تزئینی و زیبایی دارند، با توجه به شکل و خطوط و رنگهای مربوط در طرح صنعتی مثل خودروها، منسوجات و محصولات چرمی و غیره به شرطی حمایت می شوند که جدید و اصیل باشند و کسی نمیتواند بدون رضایت به جای دارنده طرح نسبت به ساخت و فروشی یا واردات و صادرات آن برای مقاصد تجارتی اقدام کند (ماده ۲۵ تریپس). همچنین مالک طرح صنعتی حق استفاده انحصاری از آن را دارد و دیگران نمیتوانند بدون اجازه نسبت به ساخت و فروش یا واردات و صادرات طرح مزبور اقدام نمایند.
در ضمن ماده ۲۶ موافقتنامه مزبور مقاصد تجاری مورد تأکید قرار گرفته است. طبق بند ۲ ماده ۲۵ موافقتنامه اعضا میتوانند با استفاده از قانون داخلی خود مربوط به طرح های صنعتی یا قانون مربوط به کپی رایت یا حق نسخه برداری استفاده نمایند. مدت حمایت طبق بند ۳ ماده ۲۶ موافقتنامه تریپس حداقل ۱۰ سال می باشد. طرح های صنعتی در مورد ساخت و پردازش مدارهای طراحی شده Layout-design و مدارهای یکپارچه و مجتمع integrated circuit که این مدارها دارای اسرار تجاری undisclosed information هستند که افشاء آن ممنوع می باشد (ماده ۳۶ تریپسی). کنوانسیون پاریس مدارهای یکپارچه را پیش بینی نکرده است. با توجه به نوآوری و خلاقیت فکری انسان مدارهای الکتریکی مورد استفاده مردم بطور روزمره میباشند مانند ساعت، ماشین رختشویی، کامپیوتر، که دارای تجهیزات داده پردازی هستند. عهدنامه واشنگتن در ماده ۲ خود در مورد مدارهای یکپارچه می گوید که مدار مزبور فرآوردهای است که عملکرد الکترونیکی داشته و اجزاء متعدد و فعالی موجبات ارتباطات میان اجزا طراحی شده و همه بر روی یک قطعه ساخته شدهاند. ممکن است ابعاد سه بعدی یا چند بعدی داشته باشند. حداقل استانداردهایی که در موافقت نامه تریپس پذیرفته شده و مورد حمایت قرار گرفته عبارتند از:

۱- حق نسخه برداری و حقوق جانبی از آثار ادبی، علمی و هنری؛

۲- آثار صوتی که بدون کسب اجازه از پدیدآورندگان اصلی و یا تکثیر و ترجمه، یا اجرای اثر و نمایش و ضبط و پخش آثار مزبور ممنوع میباشد.

در ضمن حقوق مادی و بهره برداری از منافع آثار مزبور قابل انتقال به اشخاص دیگر است، اما حقوق اخلاقی یا معنوی که ارتباط با شهرت و اعتبار صاحب اثر دارد قابل انتقال نیست و کنوانسیون برن هم همین مورد را مورد حمایت قرار داده است. حقوق اخلاقی یا معنوی اثر قابل انتقال به دیگران نیست. موافقتنامه تریپس به آثار جنبی اثر پدیدآورنده توجه نموده و مانند مجری برنامه های هنری یا تولیدکنندگان آثار صوتی و ارگان های پخش رادیو تلویزیونی در تریپسی مورد حمایت قرار گرفته که در قسمت کپی رایت مورد بحث قرار می گیرد. تذکر این نکته ضروری است که اعضا سازمان جهانی تجارت (TRIPS جنبه های تجاری مالکیت فکری) و تفاهمنامه های مقررات حاکم بر حل و فصل دعاوی به امضا اعضای سازمانی جهانی تجارت (WTO) رسیده است که ایران عضویت آن را ندارد. در ضمن اطلاعات افشا نشده یا محرمانه در مورد طراحی صنعتی با توجه به ماده ۳۹ موافقتنامه تریپس (TRIPS) ناظر به ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس ۱۹۶۷ برای اعضا لازم الرعایه است. همچنین در مقابل رقابت غیرمنصفانه یا مکارانه (unfair Competition) مکلف به خودداری از موارد فوق می باشد و دادن اطلاعات آزمایشگاهی، نوع طراحی یا سایر اطلاعات محرمانه ممنوع است. در خاتمه کشورهای در حال توسعه و کم توسعه چون نمی توانند به تکنولوژی و دانش فنی کشورهای صنعتی به آسانی دسترسی پیدا کنند در گذشته، از آنها بدون اجازه صاحب اثر استفاده می کردند. در حال حاضر فشارهای اجرایی موافقتنامه تریپسی برای کشورهای مزبور بیشتر است و آنها خواستار تغییر مقررات می باشند و علاقه مند هستند که اختلافات در این زمینه در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) از طریق داوری رسیدگی و حل وفصل شود، نه در دادگاه های مراجع قضایی صلاحیتدار کشورهای عضو. در هر حال آنها خواستار این هستند که تسهیلات بیشتری در انتقال بینالمللی تکنولوژی و دانش فنی از طرف کشورهای در حال توسعه به آنها اعطا شود. متأسفانه کشورهای صنعتی در این مورد برای انتقال بینالمللی تکنولوژی نظر منفی دارند. در ضمن موافقتنامه تریپس (TRIPS) اعضا را ملزم کرده است از ارائه اطلاعاتی که افشاء آنها منافع امنیتی عضو را فراهم میسازد تحت عنوان (Security EXception) خودداری نمایند (مستفاد از ماده ۷۳).

هر عضو تریپس (TRIPS) نباید اطلاعاتی را افشاء کند که با منافع اساسی عضو دیگر مغایرت داشته باشد و یا مانع عضو دیگر شود که برای حفظ منافع اساسی، امنیتی او ضرورت دارد مانند:

– مواد قابل شکافتن مانند هسته ای یا مواد دیگری که از آن به دست می آید.

– خرید و فروش اسلحه و مهمات و مسایل مربوط به آنها برای تجهیز کردن پایگاه نظامی بیانجامد.

– مانع شدن از اتخاذ تصمیم هر عضو در مورد هرگونه اقدامی که به هنگام جنگ یا موارد اضطراری برای حفظ صلح بینالمللی بر اساس منشور ملل متحد لازم میباشد.

 

ادمین سایت
ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

حمایت از طرح صنعتی و حقوق ناشی از آن

حمایت از طرح صنعتی چگونه و چرا ؟

طرح صنعتی ممکن است در حقوق داخلی یا بین المللی مورد حمایت قرار گیرد. در ثبت داخلی هر کشوری می تواند با توجه به نیاز خود قوانین خاصی را تصویب کند. اما از نظر بین المللی، کنوانسیون پاریس حمایت آن را اختیاری دانسته است و در صورت ثبت بین المللی طرح صنعتی می توان طبق بند ۵ ماده ۵، کنوانسیون مزبور به شرط رفتار متقابل .۳ امتیازات آن بهره مند شد. اگر طرح صنعتی به طریق فوق ثبت نشود در بعضی از کشورها چنانچه طرح مزبور توصیف هنری داشته باشد (مانند جواهرات) از کنوانسیون (Copyright-Berne) می توان استفاده کرد و نیاز به ثبت ندارد. با توجه به اینکه ایران عضو کنوانسیون پاریس میباشد لذا برای ثبت بینالمللی طرح صنعتی فقط در تهران می توان با مراجعه به اداره مالکیت معنوی اقدام به ثبت آن نمود. ایران به کنوانسیون برن (‘Berne Convention) راجع به مالکیت ادبی و هنری تاکنون ملحق نشده است لذا از مزایای آن در سطح بینالمللی نمی تواند استفاده کند. موافقتنامه – Y لاهه حمایت بینالمللی از طرح های صنعتی را پیش بینی کرده است، ایران تاکنون به ان ملحق نشده است. در حال حاضر قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی به موافقتنامه لوکارنو (سوئیسی) ۱۹۶۸ Locarno Agreement) و اصلاحی ۱۹۷۹ را امضا نکرده ولی جدول طبقهبندی مزبور را رأساً تهیه و به امضا قوه قضائیه رسانده است که به علت عدم امضا موافقتنامه مزبور فاقد حمایت بینالمللی می باشد. حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی، مدت اعتبار و تمدید آن در ماده ۲۸ (ق، ث.ا.ط.ع) پیشبینی شده است. بهره برداری از هر طرح صنعتی که ثبت شده باشد مشروط به موافقت مالک برای بهره برداری هر شخص دیگر ضروری می باشد. منظور از بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت از ساخت، فروش و وارد کردن اقلام مربوط به آن طرح میباشد. بدیهی است بدون جلب موافقت مالک شخصی اخیر می تواند علیه استفاده کننده متخلف در دادگاه اقامه دعوی نماید. مدت اعتبار طرح صنعتی ۵ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می باشد. مدت مزبور برای دو دوره ۵ ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط قابل تمدید میباشد. قسمت اخیر ماده مزبور یک مهلت ۶ ماهه برای تمدید مدت استفاده از طرح پیش بینی نموده است. در ضمن جریمه تأخیر اعمال میگردد.

طبق ماده ۲۹ قانون مزبور هر ذینفع می تواند دادگاہ ابطال طرح صنعتی را تقاضا کند به شرط آنکه ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد ۲۰ و ۲۱ همان قانون رعایت نشده باشد یا کسی که طرح صنعتی به نام او ثبت شده پدیدآورنده آن طرح یا قائم مقام قانونی او نيست.

ادمین سایت