• ۸۶۰۲۷۵۴۶– ۰۲۱
  • sabt.etemad@yahoo.com

Category Archive: طبقه بندی

ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

لیست تمامی کنوانسیون ها و موافقتنامه های بین المللی در حمایت از حقوق پدید آورنده

در این بخش برای بیان حمایت بین المللی از کپی رایت که ممکن است اثر کتبی، دست نویسی چاپی مانند کتاب، پایان نامه، جزوه درسی، نمایشنامه و سایر مکالمه دیدنی و شنیدنی اعم از اینکه متن ادبی، علمی، فنی هنری، هنرهای تجسمی، تزئینی، مانند نقاشی، منبت کاری، مجسمه سازی و سایر آثار هنرهای زیبا، نقشه قالی و سایر نقش ها و طرح هایی که در صنایع دستی یا در امور صنعتی به کار رفته است یا آثار رادیویی و غیر آن باشد.
همچنین اثر شفاهی، سخنرانی که شخص دیگری ضبط کرده باشد و آن را منتشر کند یا آثار برنامه های رایانه ای و قصته برای کودکان، شعر، ترانه شاعران و امثال آن، کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی شامل کنوانسیون برن (الف)، کنوانسیون جهانی کپی رایت ۱۹۵۲ (ب)، موافقتنامه های جنبه های تجارت جهانی (TRIPS) (ج)، عهدنامه کپی رایت (WIPO) 1996 (د) و کنوانسیون های خاصی در زمینه حقوق مجاور (ه) مورد تجزیه و تحلیل و بحث قرار میگیرد.

الف – کنوانسیون برن Berne Convention

کنوانسیون برن برای حمایت از مالکیت ادبی و هنری در ۹ سپتامبر ۱۸۸۶ به تصویب رسید. این کنوانسیون در سنوات ۱۸۹۶ (در پاریس)، ۱۹۰۸ (در برلن)، ۱۹۱۴ (در برن)، ۱۹۲۸ (در زم)، ۱۹۴۸ (در بروکسل)، ۱۹۰۸ (در استکهلم)، ۲۴ ژوئیه ۱۹۷۱ و ۲ اکتبر ۱۹۷۹ در پاریس مورد تجدیدنظر قرار گرفته است . ضوابط کپی رایت و حقوق جانبی آن در کنوانسیون برن پیش بینی شده است. کنوانسيون جهانی کپی رایت (عهدنامه کپی رایت WIPO)، عهدنامه های حقوق جانبی کنوانسیون رم، ژنو و بروکسل عهدنامه (WIPO) راجع به اجرا و آثار صوتی میباشد. ضوابط اساسی و روند امور در موافقتنامه (TRIPS) پیش بینی شده که کپی رایت و حقوق جانبی را تحت تاثیر قرار داده است ما ذیلاً به این کنوانسیون ها و عهدنامه ها اشاره می کنیم.

اول – کنوانسیون برن

کنوانسیون برن راجع به حمایت از آثار ادبی و هنری نیاز به نظام متحدالشکل قانونی موجب پذیرش کنوانسیون برن در ۹ سپتامبر ۱۸۸۶ برای حمایت از آثار ادبی و هنری گردید. کنوانسیون برن قدیمیترین عهدنامه بینالمللی در زمینه کپی رایت می باشد و برای تمام کشورها حق الحاق به آن داده شده و هر کشوری باید سند الحاق را به مدیر کل سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) تودیع نماید. کنوانسیون مزبور سه اصلی بنیادین را پذیرفته است:

۱- اصل رفتار ملی: که پدیدآورنده تبعه یکی از کشورهای عضو اگر برای اولین بار در هر یک از کشوری عضو اثر خود را ثبت نماید از حمایتی مشابه تبعه خارجی برخوردار می باشد.

۲- اصل حمایت بدون قید و شرط: هر تبعه ای ملزم به رعایت هیچ گونه تشریفات خاصی نمیباشد.

۳- اصل استقلال حمایت: که به موجب آن اثر به طور مستقل در کشور مبداً مورد حمایت قرار می گیرد.

قانون برن به طور صریح حق ترجمه را به طور کلی تحت حمایت قانون ملی قرار داده است و نیز حق اجرای عمومی را مانند نمایشنامه یا موسیقی تضمین نموده است ضمناً حق تکثیر تحت حمایت قانون ملی میباشد که در متن کنوانسیون ۱۸۸۶ قید نشده بود و برای اولین بار در سال ۱۹۷۱ وارد متن کنوانسیون مزبور گردید. در کنوانسیون برن ۷ مرتبه تجدیدنظر مهم برای ارتقاء نظام حمایتی کپی رایت برای کسب موفقیت در مقابل تعارضات ناشی از سرعت توسعه فن آوری در زمینه استفاده یا تکثیر آثار مؤلف؛

دوم – سایر کنوانسیون ها

قانون الحاقی ۱۸۹۶ پاریس راجع به عکاسی برای استفاده مؤلف از حق خود پنجاه سال بعد از مرگ وی را قید نموده است. قانون ۱۹۰۸، ضبط آثار موسیقی را اضافه کرده و اصلی حمایت از اثر را در هر یک از کشورهای اتحادیه به طور مستقل از حمایت کشور مبدأ قانون ۱۹۰۸ برلین، تغییرات مهمی در مورد حمایت از تولیدات سینمایی و آثار ناشی از آن داده است.

قانون ۱۹۲۸ رم حقوق مؤلف و پخش رسانهای که باید پروانه الزامی طبق قانون ملی داشته باشد را شناسایی نموده است.

قانون ۱۹۴۸ بروکسل حق معنوی، حق ترجمه و حمایت از طرحهای صنعتی را پذیرفته و ابهام فیلمهای سینمایی را روشن ساخته است.

قانون ۱۹۴۸ بروکسل راجع به حل مشکلات حقوق اساسی صاحب اثر تأکید کرده است.

در کنفرانس استکهلم برای ارائه راه حل مشکلات ناشی از فن آوری جدید و حقوق جانبی مقرراتی پیشبینی گردید از جمله تجدید نظر در ماده ۱ تا ۲۰ کنوانسیون استکهلم در مورد الحاق کشورهای در حال توسعه بود. بالاخره بعد از چند سال کنفرانس پاریس در ۱۹۷۱ تشکیل گردید و مقرراتی به نفع کشورهای در حال توسعه به کنوانسیون جهانی کپی رایت اضافه شد. قانون برن – پاریس اولین بار حق تکثیر را با حداقل استاندارد مقرر در ماده ۹ (۱) ۱۹۷۱ پاریس پیش بینی کرد: «پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری بوسیله این کنوانسیون حق انحصاری اجازه تکثیر اثار خود را به هر طریقی دارا می باشند ». که در ۱۰ اکتبر ۱۹۷۴ به مورد اجرا درآمد.

قانون ۱۹۷۱ پاریس مندرج در کنوانسیون برن تسهیلات خاصی برای کشورهای در حال توسعه در مورد ترجمه و تکثیر آثار از مبدأ خارجی را پیش بینی کرده است.

ب- کنوانسیون جهانی کپی رایت (۱۹۵۲ UCC) Universal Copyright Convention

گرچه کنوانسیون برن که اولین کنوانسیون بین المللی موفق بود ولی دو ضعف اساسی در آن وجود داشت.

۱- خلاء جهانی بودن آن به دلیل اینکه دو ابرقدرت ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی و اغلب کشورهای آسیایی و آفریقایی عضو کنوانسیون برن نشده بودند.

۲- به علت حمایت بسیار از پدیدآورنده در کنوانسیون برن بعضی از کشورها از الحاق به آن خودداری میکردند. لذا برای تهیه کنوانسیون بینالمللی سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد UNESCO قدم برداشت.

هدف سازمان مزبور جذب کلیه کشورها بخصوص ایالات متحده آمریکا بود بطوریکه کشور اخیر بدون تحمیل به اعضای اتحادیه برن برای کاهش حمایتهای پیش بینی شده در کنوانسیون، به کپی رایت ملحق شد. کنوانسیون جهانی کپی رایت از اهداف سازمان ملل متحد الهام گرفت که متن آن مستقل از عملیات کنوانسیون برن میباشد. ولی در مقام تعارض بین مفاد دو کنوانسیون، متن استنباطی از کنوانسیون برن حاکم خواهد بود. در ۱۹۷۱ (UCC) اصلاح گردید که شامل سه حق اساسی می باشد:

۱- حق تکثیر،

۲- حق پخش رادیویی یا تلویزیونی و

۳- حق اجرای عمومی.

حق تکثیر شامل: کپی از اجسام ثابت با هر وسیله ای که باشد اما حقوق مزبور در مورد تکثیر بسیار وسیع بود تا اینکه با اجباری کردن اخذ پروانه يا مجوز قلمرو آن محدود گردید.

ج- موافقتنامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت (TRIPS)

سپتامبر ۱۹۸۶ در دور اروگوئه مذاکرات راجع به تجارت چند جانبه در چهارچوب موافقتنامه ۱۹۹۴ عمومی تعرفه و تجارت (GATT) برگزار شد و سند نهایی در مورد تعداد ۲۸ توافق به تصویب رسید. شرکت کنندگان در مورد تأسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز موافقت نمودند که سازمان از ۱۹۹۵ موجودیت پیدا کرد. موافقتنامه (TRIPS) به هفت قسمت تقسیم شده است:

۱- اصول اساسی نظام تجارت و نحوه اعمال موافقتنامه های مالکیت فکری؛

۲- حمایت متناسب از حقوق مالکیت فکری و اعمال آن؛

۳- نحوه اجرای حقوق متناسب در سرزمین هر کشوری؛

۴- نحوه رسیدگی به حقوق مالکیت فکری؛

۵- حل اختلافات راجع به مالکیت فکری بین اعضای (WTO)؛

۶- ترتیب اجرای مقررات موقت تا اجرای نظام جدید؛

۷- مرجع تنظیم مقررات نهایی؛

گرچه کنوانسیون برن ۱۹۷۱ در مورد برنامه های کامپیوتر به عنوان مالکیت ادبی ذکری نکرده ولی موافقتنامه های بعدی حمایت از «داده پیام» را نموده است. ضمناً موافقتنامه (TRIPS) از برنامه کامپیوتر به عنوان آثار ادبی حمایت می نماید. موافقتنامه مزبور حق اجاره را برای تقویت حمایت از آفریننده برنامه های کامپیوتر و فیلمهای سینمای در ماده ۱۱ خود پیش بینی کرده است. اما شناسایی حق اجاره آثار سینمایی با توجه به وضعیت موجود کشورها تعیین میگردد. معاملات تجاری راجع به اجاره برای کپیهای غیرمجاز شناخته نشده است. استثناء دیگری که در مورد برنامه کامپیوتر پیش بینی شده الزام به تعیین کردن حق اجاره یا منع اجاره از آن میباشد آن هم در موردی که اجاره دادن خود برنامه موضوع اصلی اجاره نباشد. ولی کنوانسیون برن حق اجاره را پیش بینی نکرده است. ماده ۱۴ موافقتنامه (TRIPS) اعضاء را ملزم می کند که به سازمان های اجرا کننده و پخش برنامه های رادیویی یا تلویزیونی حقوق مربوط را اعطا نمایند. و اعضاء ملزم به اجرا و پخش برنامههای مذکور باشند.

د- عهدنامه کپی رایت (WIPO) ۱۹۹۶

در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ با توجه به توسعه جدید فن آوری تکثیر آثار از طریق فتوکپی، ویدئو، سیستم نوارهای فشرده و رسانه های ماهوارهای و برنامه های تلویزیون و آثار داده پیامهای الکترونیکی گسترش پیدا کرده است بر همین اساسی دستورالعملهای زیادی در این زمینه تهیه گردیده است. ضمناً این «دستورالعملها» در سطح قوانین ملی کشورهای مختلف تعارضاتی را ایجاد نموده است. از طرف دیگر الزام به رعایت ضوابط بینالمللی در چهارچوب (GATT) و دور اروگوئه و (WIPO) مورد بحث قرار گرفت و تحت نظارت (WIPO) دو کمیته ضوابط مربوط به کپی رایت و حقوق جانبی را تهیه نمودند تا مشکلات کنونی (TRIPS) برطرف گردد. در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۶ نمایندگان حدود ۱۲۰ کشور در کنفرانس دیپلماتیک در مورد کپی رایت و حقوق جانبی سؤالاتی مطرح کردند و در نتیجه پروتکل برن برای کمک کارشناسان جهت حمایت از آثار ادبی و هنری تهیه گردید. پروتکل مزبور اساساً برای وضوح و تفسیر بعضی از مقررات کنوانسیون برن بود که برای آن راه حل های جدید مناسب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با توجه به توسعه فن آوری پیش بینی گردید و با این ترتیب بین حقوق پدیدآورنده و منافع عمومی به خصوصی از نظر آموزشی و پژوهشی توازن ایجاد شده و حق دستیابی به اطلاعات نیز فراهم گردید. کنفرانسی در هشتمین نشست خود برای رسیدن به اهداف فوق عهدنامه کپی رایت وایپو (WCT) و عهدنامه ۱۹۹۶ راجع به اجرای آثار صوتی Performances and phonograms treaty WPPT را پذیرفت که از ۶ آوریل ۲۰۰۲ و ۲۰ مه ۲۰۰۲ به مورد اجرا درآمد. عهدنامه (WCT) طرفین قرارداد را ملزم میکند که مواد ۱ تا ۲۱ و پیوست کنوانسیون برن را بپذیرند. موارد حمایتی را در قانون ۱۹۷۱ برن – پاریس گسترش می دهد که از نظر محیط دیجیتالی قابل توجه می باشد.

ه- کنوانسیون های خاصی در زمینه حقوق مجاور Neighboring Rights

اول – کنوانسیونهای بینالمللی برای حمایت از اجراکنندگان ، تولیدکنندگان اثار صوتی و سازمانهای پخش برنامه که در سال ۱۹۶۱ در رم به تصویب رسیدہ نسته با فکر حقوق مجاور با توسعه فناوری اهمیت زیادی کسب کرده است. کپی غیرمجازی تکثیر مجدد از صداهای اجرا و ضبط شده موسیقی برای صنعت تولید کنندگان اثار صوتی مسأله جدی را مطرح کرده است در کنفرانس دیپلماتیک رم در ۱۹۲۸ قطعنامهای تصویب شد که به موجب آن از دولتها تقاضا گردید تا امکان تصویب تدابیر حمایتی از منافع اجرا کنندگان آثار صوتی را به عمل آورند. این پیش نویس به عنوان پیوست کنوانسیون برن در رابطه با حقوق اجرا کنندگان، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمانهای پخش برنامه تهیه گردید . از طرف دیگر سازمان جهانی کار (ILO) تا ۱۹۲۶ برای حمایت از اجرا کنندگان در  در شهر Sam Aden سوئیس طرحی در زمینه همکاری دفتر اتحادیه برن Bureau of Berne Union تهیه کرده و به کمیسیون و شهر مزبور تقدیم نمود ولی به علت وقوع جنگ جهانی دوم رسیدگی متوقف شد.

دوم – در سال ۱۹۶۰ کمیسیونی مرکب از کارشناسان بوسیله WIPO و UNESCO و ILO دعوت شدند و در لاهه طرح های حمایتی مذکور، اساس مذاکره رم را تشکیل داد و کنفرانس دیپلماتیک با متن بینالمللی کنوانسیون برای حمایت از اجرا کنندگان، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمانهای پخش کننده و کنوانسیون رم ۲۶ اکتبر ۱۹۶۱ با طرح مزبور موافقت نمود که ۴۰ کشور به استثناء ایالات متحده آمریکا کنوانسیون را امضاء ۲۰ کنفرانسی در دوحه (قطر) ۱۸ مه ۱۹۶۴ به مورد اجرا درآمد. در نوامبر ۰۱  (TRIPS) نمودند و تشکیل شد و در نشست ۲۰۰۵ تصمیمات مهمی در امور جاری و موا بهداشت عمومی بین شرکت کنندگان اتخاذ گردید. ضمناً توجه به مسایل بهداشت عمومی و فرهنگی عامه (Folklore) مورد تأکید قرار گرفت.
بر طبق ماده ۱ (آقا حیح.م.م. ه) دارنده اثر باید برای ثبت اثر خود با درخواست نامه چاپی که از طرف وزارت فرهنگ و هنر تهیه شده ارائه نماید و باید حاوی نکات ذیل باشد: – نام و نام خانوادگی پدیدآورنده در صورتی که درخواست نامه از طرف وکیل یا نماینده قانونی باشد مشخصات وکیل هم ذکر گردد.

– تاریخ پدید آمدن اثر با قید روز و ماه و سال و …

– در صورتیکه اثر مشترک باشد ذکر نام و مشخصات پدیدآورندگان …

– در صورتیکه ثبت نام یا عنوان یا علامت ویژه اثر نیز مورد تقاضا باشد در مورد نام و ذکر کلمه یا عبارت مورد تقاضا…

– تعیین نوع اثر و اعلام آنکه اثر، مشمول کدامیک از انواع آثار مذکور در ماده ۲ قانون می باشد.

همچنین درخواست کننده اثر باید اطلاعات و مدارکی را که به اعتبار نوع اثر که در فصل دوم در ماده دوم (آ.ق.ا.ح.ح.م.م.ه) تعیین شده است همراه درخواست نامه تسلیم نماید.
شایان ذکر است که درخواست کننده اثر باید درخواست نامه ثبت را که تنظیم نموده است در مرکز به وزارت فرهنگ و هنر و در شهرستان ها به ادارات فرهنگ و هنر یا نماینده تعیین شده از طرف وزارت فرهنگ و هنر تسلیم و رسید اخذ نماید (ماده ۳ آقاحح، م. م. ه). وزارت فرهنگ نیز ظرف مدت ۱۵ روز اگر درخواست مطابق مقررات تنظیم شده باشد و اثر قبلاً به ثبت نرسیده باشد آن را در دفتر مخصوص ثبت و گواهینامه ثبت اثر را با قید روز و ساعت تسلیم درخواست بنام درخواست کننده صادر و به وی تسلیم و رسید اخذ می نماید (ماده ۴ آ.ق.ا.ح.ح.م.م.ه).

توضیحات:
۱. واژه Intellectual property: به معنای مالکیت فکری می باشد. زیرا شخصی مالک ثمره فکر خود میباشد و در حقیقت فکر خلاق انسان است که پس از خلق اثر مالک آن می شود. در کشورهای عربی نیز ترجمه واژه مزبور، مالکیت فکری به کار رفته است:
المنطمة العالمیة للملگیة الفکریة: سازمان جهانی مالکیت فکری

ادمین سایت
ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

بررسی اظهارنامه و ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی و حمایت های آن در ایران و جهان

در مورد حمایت بین المللی از طرح صنعتی در صفحات قبل موافقتنامه ۶ نوامبر ۱۹۲۵ میلادی با در نظر گرفتن کنوانسیون پاریس به امضا رسیده و اظهارنامه طرح صنعتی مورد بحث قرار گرفت و نحوه سپردن بین المللی طرح صنعتی با تقدیم اظهارنامه ثبت و سایر مدارک ضروری میباشد. در ضمن فتوکپی موافقت نامه لاهه را نیز کشورهای عضو باید پیوست اظهارنامه مزبور بنمایند. اظهارنامه در ایران طبق ماده ۲۲ ق.ث.ا.ط.ی.ع به اداره مالکیت صنعتی و سایر مدارک تودیع می شود و ثبت طرح دارای آثار حقوقی برای ذینفع میباشد. در ضمن بررسی اظهارنامه و ثبت طرح صتعتی از ماده ۸۲ تا ۸۸ آ.ق.ث.ا.ط.ا.ع حاصل گردیده است.

نمونه کاربردی گواهی ثبت طرح صنعتی

گواهی ثبت طرح صنعتی

ادمین سایت
ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

طبقه بندی علامت تجاری

طبقه بندی کلی علامت تجاری

فصل بندی کلی بدین شرح می باشد:

فصل اول – صنایع و محصولات شیمیائی

۱ – محصولات شیمیایی که در صنایع و علوم و عکاسی (فتوگرافی)، کشاورزی و پرورش نباتات و جنگلبانی استعمال می شود، کود (طبیعی و مصنوعی)، ترکیبات آتش نشانی، مواد آب دادن فلزات و ترکیبات شیکیایی جهت جوشکاری، محصولات شیمیایی جهت حفظ مواد غذایی، مواد دباغی، مواد چسب دار برای صنایع.
۲ – رنگ، روغن جلا، لاک و مواد ضد زنگ زدگی و جلوگیری از فاسد شدن چوب، مواد رنگی، مواد اکاله، صمغ، فلزات به شکل ورق و گرد جهت نقاشی و آرایش و تزیین.
۳ – ترکیبات جهت سفید کردن و سایر موارد که برای شست و شو به کار می رود. ترکیباتی که جهت پاک و تمیز و براق کردن و لکه گیری و گرفتن چربی و ساییدن و صیقل دادن استعمال می شود. صابون عطریات، روغن اسانس، مواد آرایشی، محلولهای موی سر و گرد و خمیر دندان.
۴ – انواع روغن و چربی های صنعتی (به استثنای روغنها و چربیهای خوراکی و روغنی اسانس) روغن ماشین، ترکیبات گردگیر و جاذب، انواع سوخت (از جمله بنزین) و مواد روشنایی، شمع، شمع مومی، گچی، شمع کوچک (شب سوز) فتیله.
۵ – مواد دارویی و بیطاری و بهداشتی، مواد خوراکی و آشامیدنی مخصوص بیماران و کودکان مشمع و لوازم جراحت بندی، لوازم پر کردن دندان، موم دندان سازی، مواد ضد عفونی کردن ترکیبات جهت رفع نباتات هرزه و حشرات و حیوانات موذی.

فصل دوم – فلزات و مصنوعات فلزی:

۶- فلزات عادی اعم از تهیه نشده و نیمه تهیه شده و ترکیبات آن. لنگر، سندان، زنگ و ناقوس، لوازم ساختمانی به شکل ورق و ریخته شده، ریل و سایر لوازم جهت راه آهن، زنجیر (به استثنای زنجیر های وسایل نقلیه)، کابل و سیم و مفتول (غیر برقی)، قفل و بست و بند لوله های فلزی. صندوق و صندوقچه آهنی، گلوله های فولادی، نعل اسب، میخ و پیچ و سایر مصنوعاتی که که از فلزات گرانبها ساخته نشده و در هیچ طبقه دیگری ذکر نگردیده است، مواد معدنی.
۷ – انواع ماشین و ماشین های افزار، موتورها (به استثنای موتور های مخصوص وسایل نقلیه) قفل های اتصال و تسمه انتقال قوه (به استثنای قفل و تسمه های مخصوص وسایل نقلیه) ذستگاهای بزرگ کشاورزی، ماشینهای جوجه کشی.
۸ – آلات و افزارهای یدی ، آلات برنده ، چنگال ، قاشوق ، و اسلحه سرد.

فصل سوم – دستگاه و لوازم و آلات فنی و علمی و صنعتی

۹ – دستگاه و آلات علمی و دریانوردی و مهندسی و برقی از جمله (بی سیم) و عکاسی، سینما توگراف و آلات بصری و اوزان و مقیاس ها و اسباب علامت دادن و کنترل (نظارت) دستگاه و لوازم نجات و آموزش، دستگاه خودکار یا ژتون یا پول فلزی ماشینهای گویا صندوق ثبات خودکار جهت پول، ماشین های حساب و ماشین های آتش خاموش کن.
۱۰ – آلات و ادوات جراحی و طبی و دندان سازی و بیطاری (از جمله پا و دست و چشم و دندان های مصنوعی)
۱۱ – تاسیسات و لوازم روشنایی و گزم کردن و مولد بخار و طبخ و تبرید و خشک کردن و تهویه و لوله کشی آب و بهداشتی.
۱۲ – وسائط نقلیه، دستگاههای حمل ونقل رمینی.دریایی.وهوایی
۱۳ – اسلحه گرم، مهمات و خمپاره، موادقابل اشتعال
۱۴ -فلزات گرانبها و ترکیبات آنها و مصنوعات ساخته شده از فلزات گرانبها ویا روکش شدن با آن (به استثنای آلات برنده وچنگال وقاشق) جواهرات و سنگهای گرانبها. ساعت وآلات کرونومتر.
۱۵ – آلات موسیقی (به اسنثنای ماشینهای ناطق ودستگاههای بی سیم)

فصل چهارم – مصنوعات و اشیاء ساخته شده از مواد مختلف

۱۶ – کاغذ و کالای ساخته شده از کاغذ و مقوا و کالاهای ساخته شده از مقوا، مطبوعات، روزنامه، مجلات، کتاب و لوازم صحافی. عکس، لوازم التحریر، لوازم چسب دار (برای لوازم التحریر)، لوازم هنری، قلم موی نقاشی، ماشین تحریر و لوازم دفتر به اسنثنای مبل، لوازم آموزش و تربیت (به اسنثنای دستگاههای آموزشی) ورق بازی، حروف و کلیشه مطبعه.
۱۷ – کائوچو، کم لاستیک(بالاتا) و مواد مشابه آن کالاهای ساخته شده از مواد مزبور که در سایر طبقات ذکر شده است لوازم باربندی و انسداد و لوازم عایقکاری. پنبه نسوز، میکا، محصولات ساخته شده از آنها، لوله قابل ارتجاع و غیر فلزی.
۱۸ – چرم و چرم مصنوعی، لوازم ساخته شده از آنها که درسایر طبقات ذکرنشده است پوست، چمدان و کیفهای دستی مسافرتی، چتر، عصا، شلاق و زین و برگ و اشیاء سراجی.
۱۹ – لوازم و مصالح ساختمانی سنگ طبیعی و مصنوعی، سمنت، آهک، ملات، گچ، شن لوله سفالی، یا سمنتی مصالح راهسازی، آسفالت، قطرات و غیره. ساختمانهای متحرک، بناهای سنگی، سرلوله بخاری دیواری.
۲۰ – مبل، آیینه، قاب و مصنوعاتی که در سایر طبقات ذکر نشده و از موارد زیر ساخته شده است. چوب، چوب پنبه، نی، حصیر، شاخ، استخوان، عاج، صدف، مرجان، کهربا، فلس و دمار ماهی، گوش ماهی و محصولات مشابه کلیه موارد مزبور.
۲۱ – لوازم و ظروف کوچک خانه داری (که از فلز قیمتی ساخته نشده ویا روکش نشده است) شانه و ابر، ماهوت پاک کن( به اسنثنای قلم موی نقاشی)، لوازم مخصوص تهیه قلم و ماهوت پاک کن آلات و لوازم جهت پاک وتمیز کردن. براده فولاد شیشه آلات، اشیاء ساخته شده از چینی و بدلچینی و سفال که در سایر طبقات ذکر نشده است.

فصل پنجم – مصنوعات نساجی

۲۲ – طناب، ریسمان، تور . چادر، سایه افکن، کیسه وروپوش کالا. بادبان و شراع.کیسه وگونی . پوشال و لوازم. پرکردن.(مو. کاپوک. علف دریایی وغیره)
مسنوجات تهیه شده از مواد الیافی خام.
۲۳- انواع نخ.
۲۴- انواع پارچه .رختخواب وسفره میز. اشیاء بافته شده که در سایر طبقات ذکر نشده است.
۲۵- ملبوس ازجمله کفش و پوتین و کفش راحتی.
۲۶- توری و اشیاء قلابدوزی، روبان و حاشیه و قیطان، دگمه، دکمه فشاری، سنجاق و سوزن، گلهای مصنوعی.
۲۷- قالیچه، حصیر و پادری و بوریا، فرشهای مشمعی و سایر پوشش های کف اطاق، روپوشهای غیر پارچه ای.

فصل ششم – اسباب بازی و لوازم ورزش

۲۸ – اسبابهای بازی و تفریح، لوازم ورزش و ژیمناستیک (به استثنای ملبوس)، تزئینات لوازم آرایش، درخت نوئل.

فصل هفتم – مواد غذایی و محصولات کشاورزی

۲۹- گوشت ماهی، طیور، شکار، عصاره های گوشت، سبزیجات و میوه جات خشک و پخته شده و به صورت کنسرو، ژله و مربا، تخم مرغ، شیر و سایر محصولات لبنی، روغن و دهنیات خوراکی، کنسرو و ترشی.
۳۰- قهوه، چای، کاکائو، قندو شکر، برنج، (تاپیوکا)، آرد هندی(لاکو)، بدل قهوه، آرد، ترکیبات تهیه شده از غلات، نان، بیسکویت، نانهای شیرینی جات،بستنی، عسل، شیره، ملاس، و خمیر مایه گرد نانوایی، نمک، خردل، فلفل، سرکه، ادویه جات، یخ، چاشنی.
۳۱- محصولات کشاورزی و پرورش گیاه و جنگلبانی و دانه هایی که در سایر طبقات ذکر نشده است. حیوانات زنده، میوه جات و سبزیجات و نباتات تازه، بذر، گیاه و گلهای طبیعی مواد غذایی جهت حیوانات، مالت.
۳۲- آبهای معدنی و گازدار و سایر نوشابه های غیرالکلی شربت و سایر ترکیبات جهت تهیه نوشابه.
۳۳- محصولات این طبقه ثبت نمی شود.
۳۴- تنباكو لوازم تدخين كبريت .

فصل هشتم – سایر موارد

٣٥- تبليغات مديريت تجاري امور اداري تجارت كارهاي دفتري و اداري .
٣٦- بيمه امور مالي امور پولي امر مربوط به معاملات املاك و مستغلات .
٣٧- ساختمانسازي تعميرو بازسازي خدمات نصب.
٣٨- مخابرات از راه دور.
٣٩- حمل و نقل بسته بندي و نگهداري كالاها تهيه مقدمات و ترتيب دادن مسافرتها .
٤٠- بهسازي و عمل آوري مواد.
٤١- آموزش و پرورش دوره هاي كارآموزي و تعليمي تفريح و سرگرمي فعاليت هاي ورزشي و فرهنگي .
٤٢- خدمات عملي و فن آوري و تحقيق و پژوهش و طراحي در اين زمينه خدمات تجزيه و تحيل و تحقيقات صنعتي طراحي و توسعه نرم افزار و سخت افزار رايانه اي خدمات حقوقي .
٤٣- خدمات عرضه اغذيه و نوشابه تامين مسكن و محل اقامت موقت.
٤٤- خدمات پزشكي خدمات بيطاري مراقبت هاي بهداشتي و زيبائي براي انسانها يا حيوانات خدمات كشاورزي باغداري و جنگلداري .
٤٥- خدمات شخصي يا اجتماعي كه توسط ديگران براي رفع نيازهاي افراد ارائه مي شوند خدمات امنيتي براي محافظت از افراد اموال و دارائيها.

ادمین سایت
ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

طبقه بندی طرح صنعتی

انواع طبقه بندی طرح  صنعتی

طرح صنعتی دارای طبقه بندی مختلف می باشد که شناسایی و اطلاع از طبقه بندی طرح صنعتی بسیار اهمیت دارد زیرا هنگام ثبت طرح صنعتی این امر حائز اهمیت می باشد. از این رو طبقه بندی های مختلف طرح صنعتی بدین شرح می باشند:

طبقه۱

مواد غذايي

طبقه۲

پوشاك و اقلام و لوازم خرازي

طبقه ۳

كالاهاي مسافرتي، چمدان، چتر آفتابي و لوازم شخصي كه در جاي ديگر ذكر نشده‌اند.

طبقه ۴

انواع برس و قلم‌مو

طبقه ۵

اقلام ساخته شده از منسوجات، مواد ورقي طبيعي يا مصنوعي

طبقه ۶

اسباب و اثاثيه منزل

طبقه ۷

اقلام خانگي، كه در جاي ديگري قيد نشده‌اند.

طبقه ۸

ابزارآلات و يراق آلات

طبقه ۹

بسته‌بندي‌ها و ظروف مخصوص حمل ونقل يا جابه‌جايي كالا

طبقه ۱۰

ساعت مچي و ديواري و ساير لوازم اندازه‌گيري، كنترل و علامت دادن

طبقه ۱۱

اقلام تزئيني و زيورآلات

طبقه۱۲

وسايل حمل و نقل يا بالا بردن

طبقه ۱۳

تجهيزات توليد، توزيع يا تبديل برق

طبقه ۱۴

تجهيزات ضبط، ارتباطات يا بازيابي اطلاعات

طبقه ۱۵

ماشين‌آلاتي كه در جاي ديگر قيد نشده‌اند

طبقه ۱۶

دستگاه‌هاي عكاسي، سينماتوگرافي و بصري

طبقه

آلات موسيقي

طبقه ۱۸

ماشين‌آلات چاپ و ماشين‌هاي اداري

طبقه ۱۹

نوشت‌افزار و لوزم اداري، مواد تدريس و آموزش و مواد مورد استفاده نقاشان

طبقه ۲۰

تجهيزات فروش و تبليغات، تابلوها

طبقه ۲۱

انواع بازي، اسباب‌بازي، چادر و اقلام ورزشي

طبقه ۲۲

تسليحات، اقلام آتش بازي و نورافشاني، لوازم براي شكار، ماهيگيري و دفع آفات

طبقه ۲۳

تجهيزات توزيع مايعات، لوازم بهداشتي، تجهيزات گرمايشي، تهويه و تهويه مطبوع، سوخت جامد

طبقه ۲۴

لوازم و تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي

طبقه ۲۵

واحدهاي ساختماني و عناصر ساختماني

طبقه ۲۶

دستگاه‌هاي روشنايي

طبقه ۲۷

ملزومات استفاده از توتون و ملزومات مورد استفاده سيگاري‌ها

طبقه ۲۸

محصولات دارويي و آرايشي، اقلام و دستگاه‌هاي پيرايشي

طبقه ۲۹

تجهيزات و ادوات ضدخطر آتش‌سوزي، براي پيش‌گيري از سوانح و براي نجات

طبقه ۳۰

اقلام لازم براي مراقبت از حيوانات و جابه‌جايي آن‌ها

طبقه ۳۱

ماشين‌ها و لوازم براي تهيه مواد خوراكي و آشاميدني كه در جاي ديگر ذكر نشده‌اند

طبقه ۹۹

موارد مختلف و گوناگون

 

گروه حقوقی اعتماد – با بیش از ۱۲ سال تجربه در امور حقوقی و ثبتی

ادمین سایت