• ۸۶۰۲۷۵۴۶– ۰۲۱
 • sabt.etemad@yahoo.com

تعریف، شرایط و انواع علامت تجاری

ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

تعریف، شرایط و انواع علامت تجاری

تعریف علامت تجاری

تعریف، شرایط و انواع علامت تجاری

علامت به زبان فرانسه MARQUE به انگلیسی MARK نوشته می شود. ریشه لغت آلمانی می باشد که (all.Merken.remarque) آمده است. در فرهنگ واژگان، علامت به چند نوع تعریف شده است:

 • علامت بر روی محصول یا برخی از خدمات به منظور تشخیص محصولات یا کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط واحد تجاری خود را از سایر کالا یا خدمات افراد تیز متمایز سازد.
 •   علامت در اتحادیه اروپا، نشانگر مقررات اتحادیه بوده و کالاهای اتحادیه را مورد حمایت قرار میدهد.
 •  علامت تجاری که بر روی محصول نصب می شود، مالک آن را بدون توجه به سازنده در تجارت حمایت می نماید.
 •  علامت خدمات به وسایل خدماتی مانند حمل ونقل و بانک نیز اختصاص داده می شود.
 • علامت طراحی و رنگ آمیزی شده ممکن است بر روی بسته ها با الصاق مهر مورد استفاده قرار گیرد و همچنین ترسیمات، عکس، شکل، برچسب یا ترکیب آن ها و رنگ و تصویر برای تشخیص کالا یا خدمات علامت محسوب می شود.

علامت اسمی از کلمات یا حروف و یا اعداد تشکیل می شود و به صورت فانتزی یا اسم جغرافیایی یا علامت سندیکا مورد استفاده قرار میگیرد. در حقوق ایران علامت تجاری به موجب ماده ۱۰، سال ۱۳۱۰ مصوب (۱۹۳۲) که با قانون جدید مصوب ۱۳۸۶ (۲۰۰۸) نسخ گردیده چنین میگوید: «علامت هر توصیفی شامل طرح، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر و لفاف و غیره باشد» در توضیح ماده مزبور می توان گفت موارد مذکور برای تشخیص کالا یا خدمات به کار میرود، ادارات دولتی می توانند علائم تجاری خود را به ثبت برسانند، امروزه برای جلب مشتری به علامت و دادن اعتبار به آن که در فروش کالا تأثیر فراوانی دارد در برخی از کشورها رنگها و نشانهای صوتی یا برای تبلیغ عطر نشانهای قابل استشمام، قابل ثبت میباشد. ولی در اکثر کشورها نظر بر این است که علامت باید قابل رؤیت باشد. قانون جدید ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری و آییننامه اجرایی مربوط طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه عمومی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ (۲۰۰۸) در ۶۶ ماده تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید و از تاریخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۶ (۲۰۰۹) در سراسر کشور لازم الاجرا گردید. اعتماد عمومی به کالا و محصولات که علامت تجاری نشانگر آنها می باشد برای اقتصاد کشور جنبه حیاتی دارد و جلب اعتماد مردم در این زمینه نقش مهمی ایفا می نماید. فقط مالک علامت یا نماینده مجاز از طرف وی می تواند از علامت استفاده نماید. اگر شرکتی مت تجاری مشابه یا علامت تجاری که قبلاً به ثبت رسیده را مورد استفاده قرار دهد شرکت متخلف دارای مسئولیت مدنی و جزایی می باشد.

اول – شرایط علامت تجاری

 • علامت تجاری باید جدید، ابتکاری، قابل انتقال بوده و گمراه کننده و نامشروع نباشد.

۱- جدید بودن علامت تجاری منظور این میباشد که علامت مورد استفاده بر روی محصول که برای ثبت ارائه می شود، از حیث شکلی باید جدید بوده و سابقه ثبت و استعمال توسط دیگران را نداشته باشد. در علائم مرکب ممکن است در اجزاء دو علامت مرکب از یک کلمه مشابه استفاده شده باشد و اجزای دیگر یکسان و مشابه نباشند، به نحوی که جزء مشترک و مشابه دو علامت میان صاحبان آن ها موجبات اختلاف و دعوی را فراهم سازد.

شایان ذکر است که با توجه به جدول طبقه بندی کالا، هر گاه برای نوع کالای مشخص علامتی .۳ طبقه ای خاصی استفاده شود، شخصی دیگری که انتخاب علامت مذکور بخواهد برای کالای خود از نوع مشابه از طبقه مزبور و از همان علامت قبلی استفاده کند با ممنوعیت استفاده و ثبت علامت مواجه خواهد شد.

۲- ابتکاری بودن علامت تجاری از خصوصیات دیگر علامت تجاری ابتکاری بودن آن است، یعنی علامت باید توأم با طراحی و ظرایف شکلی باشد. اگر علامت ساده باشد و با خود جنسی اشتباه شود از محصول عرضه شده در بازار حمایت نمی کند و آثار خوب تجاری یک علامت ابتکاری را در بر نمیگیرد. از طرفی دیگر، ابتکاری بودن علامت تجاری ایجاب می کند اسامی عام (مانند کلمه «شکر») به عنوان علامت انتخاب نشود و بالاخره این که به کار بردن خطوط هندسی به شکل لوزی یا دایره و نیز انتخاب ارقام که نشانگر کیفیت جنسی باشد، جنبه ابتکاری ندارد ولی اگر ارقام مورد استفاده با نوع کالا متمایز باشد برای استفاده به عنوان علامت، خالی از اشکال خواهد بود (مانند: عطر شماره ۱۱۴).

۳- عدم ایجاد اشتباه در نظر مشتری علامت تجاری نباید طوری ترسیم گردد که در نظر مشتری ایجاد اشتباه کرده و وی را در تشخیص و تمییز علائم تجاری دیگر که قدری با هم مشابهت دارند، دچار سردرگمی و انتخاب نادرست کند. ایجاد اشتباه در نظر مشتری گاه ممکن است با انتخاب نام منطقهای خاصی به عنوان علامت تجاری برای کالایی مشخص که در اصل بین کالا و آن منطقه ارتباطی وجود ندارد، صورت پذیرد به نحوی که مصرف کننده به تصویر این که کالا متعلق به آن منطقه است راجع به نوع و مبداً جنس دچار اشتباه شده و در انتخاب و خرید کالا گمراه گردد.

۴- قابلیت نقل و انتقال علامت تجاری علامت تجاری قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات قانون به ثبت رسیده باشد. اما برای آن که این انتقال نسبت به اشخاص ثالث معتبر تلقی گردد، نحوه انتقال علامت از صاحب قبلی به صاحب جدید باید به ثبت برسد.

تغییرات مربوط به علامت یا طبقه کالا یا صاحب علامت همچنین مربوط به تغییرات نشانی و تابعیت و نماینده قانونی او در ایران رسمیت نخواهد داشت مگر این که در ایران به ثبت رسیده باشد. ثبت این تغییرات در روی صفحه مخصوصی علامت مربوطه به عمل خواهد آمد، ثبت تغییرات به موجب اظهارنامه رسمی به امضاء صاحب علامت یا نماینده قانونی او به عمل خواهد آمد. (ماده ۴۸ تا ۵۰ ق. ثاطع).

شایان ذکر است که اظهارنامه در دو نسخه تنظیم شده و شماره ثبت علامت در ایران، نام، اقامتگاه ۹ تابعیت مالک حجلید و بالاخره نام ۹ نشانی نماینده قانونی او در ایران نوشته می شود. ضمناً اداره مالکیت صنعتی همچنان که عهده دار مراحل تقاضای ثبت اولیه علامت میباشد رسیدگی و نقل و انتقال علامت تجاری را نیز اقدام می نماید. نقل و انتقال علامت تجاری با سند رسمی صورت میگیرد متقاضی باید به هنگام ثبت انتقال علامت مدارک مزبور را نیز به اظهارنامه خود ضمیمه نماید و چنانچه علامتی در خارج از کشور به ثبت رسیده و صاحب۔ آن بخواهد علامت مزبور به ایران انتقال دهد. مکلف است. رونوشته. مصدق ثبت علامت در خارج از کشور را به اظهارنامه خود پیوست نماید.

۵- مشروع بودن علامت تجاری به موجب ماده ۱۹۰ ق. م برای صحت هر معامله شرایط زیر اساسی است:

 • قصد طرفین و رضای آنها؛
 • اهلیت طرفین؛
 • موضوع معین که مورد معامله باشد؛
 • مشروعیت جهت معامله؛

در ماده ۲۱۷ همان قانون در جهت معامله آمده است که در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است. مثلاً یک شرکت خارجی (فرانسه) از الجزیره قرارداد خرید انگور مشهور، تحت علامت تجاری شراب تنظیم نماید طبق بند ۴ ماده ۱۹۰ ق.م جهت آن نامشروع و علامت باطل می باشد. ماده ۹۷۵ ق.م نیز قراردادهای خصوصی که بر خلاف اخلاق حسنه بود ۵ یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا مخالف با نظم عمومی باشد، قابل أجرا نمیداند. مانند علائم با صور مستهجن یا کلمات برخلاف اخلاق حسنه که روی علامت کالا یا خدمات الصاق گردد و یا در فضای مجازی نیز از آن ها استفاده شود، باطل می باشد. به طوری که در بخشی اختراع اشاره شده دین مقدس اسلام بر پایه اخلاق و تقوی و اعتقادات مذهبی استوار است و مسلمانان در روابط تجاری و صنعتی باید حاکمیت اخلاق را مورد توجه قرار بدهند. در کنوانسیون اروپایی نیز در باب اختراع و علامت قید گردیده که اعضا اتحادیه می توانند اعطا حق ورقه اختراع را که بر خلاف حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه و حفظ سلامت و حیات انسان ها و حیوانات و یا گیاهان باشد شرط (ReServe) رزرو یا عدم اجرا را لحاظ بنمایند. تذکر این نکته ضروری است با توجه به این که قانون در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد و شورای نگهبان آن را از نظر انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی تایید می نماید، میتوان گفت که قرارداد بر خلاف قانون، بر خلاف شرع نیز میباشد و با این ترتیب مشروعیت جهت معامله مندرج در قسمت چهارم ماده ۱۹۰ ق.م به معنای این است که جهت معامله بر خلاف قانون نباشد و در ما نحن فیه علامت نباید بر خلاف اخلاق حسنه و نظم جامعه و قانون باشد. قوانین مدون از حقوق مردم به منظور گسترش و اجرای عدالت حمایت می نماید (اصلی ۲۰ – ۲۲ – ۳۲ – ۳۴-۳۶ – ۳۸ – ۳۹ قانون اساسی) به علاوه حکم دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانون باشد اگر قاضی نتوانست به علت فقدان ماده قانونی مربوط تصمیم بگیرد میتواند به فتاوی معتبر فقها که شامل عرف و رسوم نیز میباشد مراجعه کند و این امر به ندرت روی می دهد.

دوم – خصوصیات علامت تجاری

ساخت، تجارت یا خدمت، که از نظر ترسیم قادر به معرفی و تمییز محصولات یا خدمات یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد و نامگذاری آن تحت هر شکلی مانند کلمات، مجموعه ای از کلمات، اسم مستعار یا جغرافیایی، حروف، اعداد، یا حروف اول کلمات مربوط به کالای خدمات باشد. همچنین علامت، نقاشی، اتیکت، لوگو (LOGO)، هولوگرام (Hologramme) یا خصوصیات انواع محصولات ریسندگی و بافندگی، مُهر، ترکیبات رنگ و خصوصیات خدمات را نیز در بر می گیرد. خصوصیت مشخص یک علامت باید مخصوصی آن کالایی باشد که انتخاب شده است. علائم مزبور در زبان عامه و شغلی و در محصولات و خدمات متداول و عام نباشد. همچنین علائم و یا مشخصه که در زبان عامه یا شغلی که به طور اتفاقی انتخاب آن ضروری است، تولید و خدمات آن متداول نباشد. شایان ذکر است علامتی که مورد استفاده بر روی محصول یا خدمات به کار میرود از نظر شکلی باید جدید بوده و سابقه استعمال و ثبت توسط دیگران را نداشته باشد در علائم مرکب ممکن است اجزای علامت از دو کلمه مشابه استفاده شود و اجزای دیگر یکسان و مشابه نباشند و به نحوی که جز مشترک و مشابه دو علامت، میان صاحبان آنها موجبات اختلاف و دعوی را فراهم نسازد. برابر ماده ۳۰ – علامت عبارتست از: – علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. – علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد. – نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

سوم – انواع علامت تجاری

با توجه به این که در این مورد قبلاً بحث شده است، به انواع علائم به طور خلاصه اشاره میشود که عبارتند از:

اول – علامت تجاری

مستفاد از بند ۱ ماده ۱۵ موافقتنامه (TRIPS) هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که قادر باشد تشخیص کالا یا شخصی یا واحد تجاری خاصی را با دیگران متمایز سازد. بند الف ماده ۳۰ قانون ث.ا. طیبع نیز علامت تجاری را هر نشان قابل رؤیتی میداند که بتواند کالاهای اشخاص حقوقی یا حقیقی را از هم متمایز سازد. در واقع می توان گفت که علامت تجاری نشانه مشخص کننده محصول یا کالای شخصی بوده که از نظر آگاهی مردم و بازاریابی برای فروش محصول از اهمیت شایانی برخوردار است.

دوم – علامات خدماتی

علامت خدماتی مانند علامت تجاری مشخص کننده نوع خدماتی است که مالک آن انتخاب نموده است.

سوم – علامت صنعتی

علامت صنعتی برای مشخص کردن محصول تولید شده از کارخانه واحد تجاری میباشد مانند. بخاری ارج که نشانگر کارخانه ارج نیز میباشد.

چهارم – علامت جمعی

ماده ۳۰ ق.ث.ا.ط.م.ع در بند الف و با در مورد علامت جمعی میگوید:

«الف – علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. ب – علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.» همچنین ماده ۱۳۷ آ.ق. ث.ا.ط.م.ع در مورد علامت جمعی میگوید: «مقررات مواد ۱۰۵ تا ۱۳۶ این آیین نامه با انجام تغییرات لازم به شرط رعایت موارد زیر در مورد علامت جمعی نیز قابل اعمال است.» به طوری که در ثبت علائم توضیح داده شده است نحوه تنظیم اظهارنامه و اسناد ضمیمه و نکاتی که باید در اظهارنامه ثبت علامت نوشته شود و مدارکی که در ماده ۱۱۱ آیین نامه مزبور ضمیمه اظهارنامه گردد و سایر موارد راجع به بررسی و انتشار آگهی اظهارنامه، انتقال ۹ اصلاح اظهارنامه، ثبت علامات و تمدید آن ثر ثبت علامات جمعی نیز باید رعایت گردد. کنوانسیون پاریس در ماده ۷ (۲) موجودیت علائم جمعی را در ارتباط با انجمن ها در ۳ بند پذیرفته و چنین استنباط می شود: علامت جمعی در کشور مبداً بر خلاف قانون نبوده، ولو این که انجمن مزبور مؤسسه صنعتی یا تجاری نداشته باشد. (مستفاد از بند ۱ ماده ۷) و در بند ۲ ماده مزبور کشور عضو اتحادیه را مخیر ساخته تا درباره شرایط خاصی که برای حمایت از علائم جمعی ضروری است اتخاذ تصمیم کند و در صورتی که علامت جمعی مخالف با منافع جامعه نباشد، از حمایت آن خودداری نماید. چنانچه علامت جمعی با قوانین کشور مبداً موافق باشد آن کشور نمی تواند به بهانه این که هنوز انجمن مزبور در کشور مستقر نگردیده و یا بر اساس قوانین کشور مبدأ تشکیل نشده آن را مردود بشناسد. قرارداد )gl (Joint Venture محصول مصرفی یا خدماتی l سرمایه گذاری جمعی و قابل رقابت در بازارهای داخلی و بینالمللی مثلاً در مورد میوه انار کشور ما که در دنیا مشهور قانون ثبت مصوب .YYY در ماده Y می گوید: «ممکن است یک علامات تجاری برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه اختیار شود. ملاحظه می شود که نظر نویسندگان قانون مزبور، ابعاد تجاری و بازرگانی داخلی و توسعه آن بازرگانی بین المللی، ایجاد اشتغال و رقابت در بازار بوده است که امروزه در بازرگانی بین المللی با علائم جمعی سرمایه های هنگفتی محصولات خود را تولید و در بازارهای دنیا عرضه می نمایند.

پنجم – نام یا اسم تجاری (TradeName)

فصل سوم راجع به علائم جمعی و نامهای تجاری در ماده ۳۰ (بند ج) ق.ث.ا.ط.ع میگوید: «تام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.»
نام تجاری می تواند برای تمییز کالا یا خدمات علاوه بر علائم تولیدکننده، تاجر را با اسم معرفی کند. با توجه به اینکه علامت، کالاها یا محصولات را برای مصرف کننده معرفی می کند و آنها را از نظر کیفیت یا طراحی صنعتی در تبلیغات خود استفاده می نماید اسم تجاری هم به همراه علامت کمک شایانی در پیشگیری از گمراهی مصرف کننده می نماید. مانند نام تجاری شیر نستله (Nestlé) که نام آقای هانری نستله (Henri Nestlé) میباشد که در شهر (Vi Vey) سوئیس (نشانه جغرافیایی) ساخته می شود. نام تجاری همانند علامت تجاری نباید بر خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. همچنین طبق بند (ج – د – ه- و) ماده ۳۲ ق. ثت.ا.ط.ب.ی.ع، نام تجاری نباید موجبات گمراهی مصرف کنندگان را فراهم سازد. نام پرچم، نشان نظامی و سایر علائم مملکتی متعلق به یک کشور، سازمان های بین الدولی، سازمانهایی که تحت کنوانسیونهای بین المللی تاسیس شده اند نباید به عنوان علامت تجاری انتخاب شود مگر با کسب مجوز از مقام صلاحیت دار یا سازمان های ذی ربط. طبق (بند ه- و- ز) ماده ۳۲ ق.ث.ا.ط.ی.ع نام تجاری نباید عین یا به طرز گمراه کننده شبیه یا ترجمه از یک علامت یا نام تجاری دیگر باشد که برای همان کالا و یا خدمات غیر مشابه و معروف ثبت شده، است به طوری که ثبت آنها به مالک قبلی لطمه وارد سازد. همچنین نام تجاری که قبلا به نام مالک دیگر ثبت شده یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا یا خدمات باشد و موجبات فریب و گمراهی گردد ممنوع میباشد. نام یا عنوان انتخابی ممکن است شامل نام مالک یا واحد تجاری یا اسم مستعار او یا نام ابداعی یا یک علامت اختصاری یا توصیف واحد تجاری یا هر مشخصه دیگر باشد. انتخاب نام تجاری محدودتر از یک علامت است مثال هایی از انواع علائم تجاری مانند ابزارآلات و نقش و برچسبها نمیتواند به عنوان نام تجاری مورد استفاده قرار بگیرد زیرا نام اخیر باید یک نام یا مشخصه باشد به علاوه نام تجاری به احتمال قوی نمیتواند مراکز تجاری یا عمومی و ماهیت واحد تجاری محلی که با آن اسم مشخص شده است را گمراه کند. به طور مثال واحد تجاری محلی است که در حقیقت واحد تجاری قلمرو فعالیت متفاوت از فعالیت فعلی دارد و در راستای گمراه کردن مراکز تجاری یا عموم نباشد. نام تجاری نباید عین یا مشابه نام تجاری شخص دیگری باشد گرچه مدت طولانی مورد استفاده قرار نگرفته باشد ولی برای عموم آشنا است به موجب قواعد و مقررات، ثبست اجبساری، نام تجاری در مقابل عمل غیرقانونی شخص ثالث مورد حمایت قرار میگیرد . نام یا اسم تجاری باید مانند علامت در اداره مالکیت صنعتی با تنظیم اظهارنامه و سایر تشریفات لازم به ثبت برسد تا مورد حمایت قرار بگیرد. ماده ۸ کنوانسیون پاریس PARIS Convention می گوید: «نام تجاری بدون اینکه الزامی به تسلیم اظهارنامه یا ثبت آن باشد در کلیه کشورهای اتحادیه حمایت خواهد شد چه جزو علامت صنعتی یا تجاری باشد یا نباشد.» در موافقتنامه تریپس (TRIPS) اعضای سازمان جهانی تجارت که عضو کنوانسیون پاریس نیز می باشند حمایت از نام تجاری را با توجه به ماده ۸ کنوانسیون مزبور الزامی دانسته اند. در حقوق ایران نام تجاری، در باب چهاردهم در ماده ۵۷۶ تا ۵۸۲ پیش بینی شده است. به موجب ماده ۵۷۶ ق.ت «ثبت اسم تجاری اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلیه ثبت آن را الزامی کند.» مادہ ۵۸۲ ق۔ت ترتیب ثبت اسم تجاری، أعلان آن، أصول محاکمات ۹ دعاوی مربوط به آن را موکول به تصویب نظام نامه نموده است در این زمینه در اجرای مواد ۵۸۲ و ۵۸۵ (قت) طرح اصلاحی آییننامه ثبت شرکتها مصوب ۱۳۴۰ با اصلاحات بعدی در (بند ۲) ماده اول خود اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در تهران را مکلف نموده که نسبت به ثبت علائم تجاری و اختراعات و نام تجاری و اشکال و ترسیمات صنعتی اقدام نماید، ولسی تا کنون آییننامه اجرایی ماده ۵۸۲ (قت) راجع به نحوه ثبت، مرجع ثبت، و حمایت قانونی .۳ دارنده و یا تعقیب افراد سوء استفاده کننده از نام تجاری تهیه و به تصویب نرسیده است. در حال حاضر ثبت اسم تجاری بدون تصویب آیین نامه اجرایی ثبت و حمایت از اسم تجاری امکان پذیر نمی باشد و معمولا متقاضی اسم تجاری را به عنوان علامت تجاری به ثبت می رساند.

ششم – علامات مشهور (Marques notoirement connues-well-known Marks)

کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در بند ۱ – ۲ – ۳ و ماده ۶ مکرر به حمایت از علامت مزبور به شرح زیر پرداخته است:

 • کشورهای عضو اتحادیه تعهد می نمایند که بنا به وظیفه خود در صورت تجویز مقررات مربوطه یا بنا به تقاضای فرد ذینفع، ثبت علامت یا استعمال علامت تجاری یا صنعتی را که انتشار مجدد یا تقلید یا ترجمه آن فراهم شده و علامت مزبور باعث ایجاد اشتباهی شود که مقامات صالح کشور ثبت علائم آن را مورد شناسایی قرار داده و قبلاً نیز به طور مشهور شناخته شده که متعلق به شخص معینی باشد به موجب این کنوانسیون برای محصولات یکسان و مشابه مجاز به استفاده از آن بوده است، مردود یا باطل و ممنوع اعلام نمایند. این مقررات هنگامی که قسمت عمده علامت، شامل علامتی باشد که مشهور شناخته شده و یا تقلید از آن موجبات اشتباه با علامت دیگر را فراهم میسازد، نیز اعمال می گردد.
 • تقاضای ابطال چنین علامتی در مهلت حداقل ۵ سال از تاریخ ثبت باید در نظر گرفته شود. کشورهای عضو اتحادیه میتوانند اعلام مهلتی را برای خودداری از استفاده علامت مزبور پیشبینی نمایند.
 • برای تقاضای ابطال یا منع استعمال علائم تجاری ثبت شده و یا استفاده آن با سوءنیت هیچ گونه محدودیت زمانی وجود ندارد.

ملاحظه می شود چنانچه علامت مشهور متعلق به شخص معین، شناخته شده باشد و شخصی مزبور مجاز به استفاده از آن برای محصولات مشابه نیز بوده است، استفاده و تقلید از آن موجبات اشتباہ مصرف کنندہ را فراهم میسازد ممنوع و باطل می باشد و می تواند تقاضای ابطال آن را ظرف ۵ سال از تاریخ ثبت بنماید و چنانچه در استفاده از علامت مشهور سوءنیتی احراز شود، بطلان محدودیت زمانی ندارد. با این ترتیب در کنوانسیون پاریس استفاده کننده علائم مشهور را مورد حمایت قرار داده و میتواند تقاضای بطلان علامت مشهور که از طرف شخص دیگر به طور غیرمجاز در کالاهای یکسان یا مشابه استفاده شده ظرف مدت ۵ سال بنماید.

برابر بند دوم ماده ۱۶ موافقتنامه تریپس (TRIPS)، با عنایت به ماده ۶ مکرر اصلاحی کنوانسیون پاریس ۱۹۶۷ احراز این که آیا علامت تجاری مشهور میباشد یا خیر بیان داشته نظر به این که علامت مزبور مربوط به جامعه ای است که در قلمرو آن و در اثر تبلیغ مشهور شده است لذا چنین علامت تجاری در محدوده همان کشور مشهور شناخته می شود.

هفتم – علامت حروف اختصاری و اعداد

حروف اختصاری مانند شرکت هواپیمایی که تحت عنوان KLM یا (International Business Machine) IBM تشکیل یافته اند.

هشتم – علامت صوتی و تصویری

علائم صوتی برای معرفی و تبلیغ کالا در کشورهای غربی با ثبت نت آهنگ کالا و یا پخش آهنگ موسیقی از رسانه های صوتی به کار گرفته می شود که در ایران و بعضی از کشورها ثبت آهنگ خاص برای تبلیغ کالا در اظهارنامه علامت مورد حمایت قرار نگرفته است. علائم تصویری که به صورت برچسبها، لوگو ممکن است با حروف و عدد باشد در رنگهای مختلف که برای مصرف کننده جذابیت داشته باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

نهم – علامت بویایی

برخی از شرکتهای غربی محصولات خود را که عطر خاصی داشته باشد به مشتری عرضه می نمایند تا توجه مصرف کننده را نسبت به آن کالا جلب نمایند مانند دستمال کاغذی با عطر (AZZARO ادکلن) یا با ادکلن مشهور (Parfum de lavie) یا با عطر خاصی بعضی از میوه ها به مشتریان خود عرضه می نمایند که موجبات جذب مشتریان دوستدار اسانس های مزبور را فراهم میسازد.

قانون ثبت علائم ایران تشریفاتی برای ثبت این گونه علائم را پیش بینی نکرده است.

 

برای ثبت علامت خود می توانید از مشاور ما به صورت رایگان کمک بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با شماره تماس های موجود در بخش < تماس با ما > تماس حاصل نمایید.

ادمین سایت
ادمین سایت

ثبت نظر

error: متاسفانه امکان کپی مطلب وجود ندارد